Nieuws

Nieuws

25 oktober 2021

Na een onderzoek is gebleken dat een financieel medewerker in de periode van 2013 tot 2019 een bedrag van EUR 713.425,39 aan zichzelf heeft overgemaakt. Werknemer erkent dat hij geld heeft verduisterd, maar stelt dat dit het gevolg was van een persoonlijkheidsstoornis en een ernstige gokverslaving. Volgens hem is er geen sprake van geweest van opzet. De rechtbank oordeelt echter dat opzet hier geen rol speelt, maar dat het gaat om onrechtmatig handelen en er sprake is van schuld.

19 oktober 2021

De Werkloosheidswet bepaalt dat bij beëindiging met wederzijds goedvinden van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, zonder dat een tussentijds opzegbeding is opgenomen, de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. De rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat in een beëindigingsovereenkomst alsnog een tussentijds opzegbeding kan worden opgenomen. Op die manier kan de werknemer zijn recht op een WW-uitkering behouden. Dit is een nieuwe ontwikkeling voor de praktijk.

15 oktober 2021

Op 28 september 2021 is het wetsvoorstel ´Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen´ aangenomen door de Eerste Kamer en treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Het wetsvoorstel bevat een genderdiversiteitsquotum voor raden van commissarissen van beursvennootschappen en een streefcijferregeling voor genderdiversiteit voor grote NV´s en BV´s. In deze blog besteden wij aandacht aan de regelingen die het wetsvoorstel introduceert.

14 oktober 2021

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever geldt bij opzegging van het dienstverband een opzegtermijn. Het is belangrijk dat deze in acht wordt genomen. Doet de opzeggende partij dit niet, dan is deze een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij, gelijk aan het loon over de periode dat de arbeidsovereenkomst zou voortduren indien wel de juiste opzegtermijn was toegepast. In deze blog bespreken wij de mogelijke opzegtermijnen en de consequenties van het niet (juist) toepassen hiervan.

17 september 2021

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking getreden. De Wbtr, voorheen alleen van toepassing op de bv en de nv, is nu ook van toepassing op alle andere rechtspersonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de zogenaamde preventieve ontslagtoets voor stichtingsbestuurders is komen te vervallen.

15 september 2021

De rechtbank Amsterdam heeft in een zaak tussen Uber en de vakbond FNV bepaald dat Uber-chauffeurs geen zelfstandige ondernemers zijn, maar werknemers. Tussen de Uber-chauffeurs en Uber bestaat namelijk een “moderne gezagsverhouding”. Daarnaast heeft de rechtbank de CAO Taxivervoer van toepassing verklaard op de arbeidsverhouding.