Nieuws

Nieuws

20 september 2022

Stakingen kunnen ingrijpende gevolgen hebben: de recente stakingen bij de NS, KLM en Connexxion zijn hier voorbeelden van. Juist vanwege die ingrijpende gevolgen, moet het stakingsrecht worden gezien als het uiterste dwangmiddel. Dit betekent dat pas ná het voeren van onderhandelingen mag worden overgegaan tot staking.  Een wet die het stakingsrecht reguleert is er in Nederland niet. Het recht vloeit voort uit het Europees Sociaal Handvest. In deze blog zal worden ingegaan op het stakingsrecht.

20 september 2022

Afgelopen zomer heeft de rechtbank Amsterdam zich hierover uitgesproken: het ‘empowerment’-beleid dat Red Bull voert, doet niets af aan de verplichting van Red Bull als werkgever om een verbetertraject aan te bieden. Wat dit ‘empowerment’-beleid precies inhoudt en hoe de kantonrechter tot zijn oordeel is gekomen, leest u in deze blog.

20 september 2022

Op 5 juli 2022 is de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van de minister van SZW verschenen. Hierin wordt onder meer een aanpak ter modernisering van de arbeidsmarkt beschreven en een wetgevingsherziening in 2023 aangekondigd. Het doel is om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties te stimuleren. Lees in deze blog in het kort de door de Minister voorgestelde maatregelen (welke thans ter goedkeuring voorliggen bij de Tweede Kamer).

09 september 2022

Op 9 september 2022 is nummer 12 van 'Fraude opgelicht' verschenen. 'Fraude opgelicht' is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

31 augustus 2022

Op 11 augustus 2022 is het vervolg op de beschikking van de Hoge Raad van 7 februari 2020 gepubliceerd. In deze beschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog niet in strijd is met het ontslagrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt in het licht van deze beschikking of het beroep van de werkgever op buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrog kan slagen, en zo ja, welke gevolgen dit dan met zich meebrengt. Lees meer over deze uitspraak in onze blog.

31 augustus 2022

Een algemeen verbindendverklaring (‘AVV’) heeft tot doel de sociale partners te ondersteunen bij het creëren van arbeidsrust via collectieve afspraken en beoogt concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Op grond van de wet AVV is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘SZW’) bevoegd een cao AVV te verklaren. In deze blog leest u wat een AVV precies inhoudt en wat de gevolgen hiervan voor de werkgever en werknemer zijn.