Onze expertises

Reorganisatie

De drijfveren om te reorganiseren zijn velerlei. Het is een middel dat wordt benut in goede tijden, bijvoorbeeld als je de organisatie efficiënter wilt inrichten, maar ook als de organisatie in economisch zwaar weer verkeert.  

Onze advocaten hebben brede kennis en ervaring op het gebied van reorganiseren en de vele regels die daarbij komen kijken. Wij gidsen u graag door het doolhof van regels en uitzonderingen. 

Onze experts:

 • Nadia Adnani
 • Lydia Milders
 • Marloes van den Eeckhout 

Overgang van onderneming

De uitkomst van discussies over overgang van onderneming kunnen van strategisch groot belang zijn. 

Elke overgang, in- en outsourcing, fusie of splitsing is uniek en kan een overgang van onderneming volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving zijn. De gevolgen hiervan voor de organisaties – ook binnen een groep – en de betrokken werknemers zijn aanzienlijk. 

Een overgang van onderneming kan worden gestuurd afhankelijk van het belang.

Onze advocaten hebben de kennis en ervaring om u hierin te begeleiden.

 • incorporatiebeding
 • Behoud arbeidsvoorwaarden
 • Informatieverplichting
 • Identiteitsbehoud
 • Insourcing en outsourcing

Onze experts:

 • Marcus Draaisma
 • Marloes van den Eeckhout 
 • Noor Cuppen

Oneerlijke concurrentie

Een werkgever wil de bedrijfsbelangen optimaal beschermen. Wij helpen bij het zorgvuldig formuleren van concurrentie-, relatie-, geheimhoudings-, en anti-ronselbedingen (in combinatie met boetebedingen) die in rechte stand houden.  Als er geen concurrentiebeding is, kan er sprake zijn van onrechtmatige concurrentie als de ex-werknemer, met kennis opgedaan bij de ex-werkgever, stelselmatig en duurzaam het bedrijfsdebiet van de ex-werkgever afbreekt. Onze expertise is om deze onrechtmatige concurrentie tegen te gaan en geleden schade te vorderen.  

 • Opstellen (post) contractuele bedingen
 • Bescherming bedrijfsgeheimen
 • Handhaven concurrentie- en relatiebeding
 • Innen contractuele boetes of verhaal schade

Onze experts:

 • Christiaan Oberman
 • Marcus Draaisma
 • Lydia Milders
 • Nadia Adnani

Medezeggenschap

Heeft u vragen over medezeggenschap? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Medezeggenschap is immers essentieel voor een goed functionerende organisatie. Onze experts medezeggenschap adviseren u graag bij alle vraagstukken rondom medezeggenschap. Denk daarbij aan:

 • Advies en begeleiding van een medezeggenschapstraject
 • Advies-, instemmings- en informatierecht
 • Procederen bij de kantonrechter en Ondernemingskamer
 • Vormgeven van medezeggenschapsstructuur
 • Praktische toepassing van de diverse verplichtingen en bevoegdheden (zoals: bevoegdheden in het kader van fusies & overnames, de WMCO, SER-fusiegedragsregels, enquêterecht, etc.)

Onze experts:

 • Nadia Adnani
 • Marloes van den Eeckhout 
 • Noor Cuppen

Maatschappen & coöperaties

Samenwerking van professionals (medisch specialisten, advocaten) vindt veelal plaats in de vorm van maatschappen en coöperatieve verenigingen. Conflicten tussen medisch specialisten kunnen niet los gezien worden van de verhoudingen binnen een medisch specialistisch bedrijf (MSB) en die met het ziekenhuis. Behalve dat juridische expertise van belang is, is ook gevoel voor alle verhoudingen en ervaring met praktische oplossingen essentieel. Onze experts beschikken hierover en helpen u graag verder. 

 • Arbitrage en begeleiding mediation
 • Aandeelhoudersovereenkomst en aansluitovereenkomst
 • Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • Dienstverleningsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
 • Aanwijzingsbevoegdheid
 • MSB en VMS
 • Goodwill en schadevergoeding

Onze experts:

 • Marcus Draaisma
 • Christiaan Oberman

Individueel & collectief ontslag

Ontslag van een werknemer is steeds ingrijpend. Elk ontslagtraject is anders en vraagt grondige kennis en ervaring van het ontslagrecht. 

Onze advocaten beschikken over die kennis en ervaring. Wij adviseren over de beste aanpak en begeleiden u als procederen noodzakelijk is. 

Ook bij een collectief ontslag staan wij u met raad en daad bij. 

 • Disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, (ernstig) verwijtbaar handelen
 • Ontslag op staande voet
 • Transitievergoeding, cumulatievergoeding
 • Billijke vergoeding
 • Vernietiging van ontslag
 • Herplaatsing
 • Disciplinaire maatregelen
 • Collectief ontslag
 • Bedrijfseconomisch ontslag
 • Sociaal plan
 • Adviesrecht Ondernemingsraad of PVT

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer – waaronder (seksuele) intimidatie – staat, mede door geruchtmakende zaken in de media en de #MeToo, hoog op de agenda van ondernemingen. Wij hebben ruime ervaring met advisering van zowel werkgevers als werknemers inzake (vermeend) grensoverschrijdend gedrag, inclusief het voeren van gerechtelijke procedures hierover, ook in mediagevoelige kwesties. Tevens begeleiden wij zowel klagers als beklaagden bij interne klachtenprocedures.

 • Onderzoek grensoverschrijdend gedrag, bewijsvergaring en bewijsbeslag 
 • Disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag op staande voet
 • Advisering interne klachtenprocedures (namens klagers of beklaagde)
 • Advisering (preventief) beleid ongewenst gedrag op de werkvloer, gedragscodes/protocollen

Onze experts:

 • Christiaan Oberman
 • Marcus Draaisma
 • Lydia Milders
 • Nadia Adnani
 • Marloes van den Eeckhout 

Fraude op de werkvloer

Fraude op de werkvloer komt veelvuldig voor. Denk aan diefstal, het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie met de concurrent, onjuiste (uren)declaraties en valse facturen. Een snel én zorgvuldig onderzoek, eventueel met behulp van een extern onderzoeksbureau en/of forensisch accountant, is cruciaal. Bewijsbeslag kan dan uitkomst bieden. Arbeidsrechtelijke sancties – vaak ontslag op staande voet – dienen voortvarend en zorgvuldig te worden opgelegd. 

Onze gespecialiseerde advocaten hebben zeer ruime ervaring in het adequaat oplossen van fraudezaken. 

 • Fraudeonderzoek, bewijsvergaring en bewijsbeslag 
 • Schending geheimhoudings- en/of concurrentiebeding
 • Disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag op staande voet
 • Verhaal schade, innen contractuele boetes

Onze experts:

 • Marcus Draaisma
 • Lydia Milders

Flexibele arbeidsrelaties

Een flexibele schil biedt veerkracht. De vorm van de flexibele schil is per organisatie verschillend. 

Discussies en potentiële risico’s van inzet van de flexibele arbeidskrachten kunnen tot ingrijpende conflicten leiden, bijvoorbeeld met vakbonden. Beëindiging en ziekte zijn dan dikwijls aanleiding voor deze discussies. 

Onze advocaten helpen u bij het opstellen van goede flexcontracten en adviseren en begeleiden bij potentiële risico’s en conflicten. 

 • Oproepovereenkomst, min-max, nul uren
 • Uitzendovereenkomst en uitzendbeding
 • Detachering
 • Payrolling
 • Aanneming van werk
 • WAADI en WAGWeu

Onze experts:

 • Lydia Milders
 • Noor Cuppen

Due diligence & overnames

Zoekt u begeleiding bij overnames, bijvoorbeeld in het kader van (vendor) due diligence? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Onze experts kunnen vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief due diligence-onderzoeken doen, adviseren over de rol, rechten en bevoegdheden van een ondernemingsraad in het kader van fusies en overnames, ondersteunen bij de onderhandelingen, alsook transformatie- en post-merger trajecten begeleiden met de vaak bijbehorende wijziging of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. 

 • Due diligence
 • Medezeggenschap
 • Overgang van onderneming
 • Herstructurering en reorganisatie
 • Harmonisering arbeidsvoorwaarden

Onze experts:

 • Marloes van den Eeckhout

De bestuurder

De hoedanigheid van (statutair) bestuurder brengt binnen het arbeidsrecht bijzondere vraagstukken met zich mee. Zo is de rechtspositie van een statutair bestuurder in het kader van benoeming en ontslag anders dan die van een reguliere werknemer. Ook gelden er diverse (aanvullende) regels, bijvoorbeeld op het gebied van bezoldiging en beloning (o.a. WNT). Onze experts beschikken over ruime ervaring en expertise op dit gebied en staan u graag met raad en daad bij.

 • Bestuurderscontracten
 • Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen
 • Bezoldiging en beloning (o.a. WNT)
 • Participatieplannen
 • Boardroom-geschillen

Onze experts:

 • Christiaan Oberman
 • Marcus Draaisma
 • Nadia Adnani
 • Marloes van den Eeckhout

Bewijsvergaring & bewijsbeslag

Geen geschil is op te lossen zonder duidelijk bewijs van de feiten. In fraude- en integriteitszaken zal eerst de waarheid moeten worden vastgesteld, voordat een besluit kan worden genomen over sancties jegens de werknemer en/of schade kan worden gevorderd. Een belangrijke vorm van bewijsvergaring is bewijsbeslag of beslag tot afgifte, waarmee beslag gelegd wordt op informatie die niet op andere manieren toegankelijk is. Denk aan e-mailverkeer van/naar privé e-mailadressen of WhatsApp-berichten met privételefoon.  Met veiliggesteld bewijs kunnen vervolgmaatregelen worden genomen, zoals ontslag op staande voet, het opleggen van verboden en het incasseren van boetes en schadevergoeding.

 • Bewijsbeslag
 • Beslag tot afgifte
 • Ontslag op staande voet en/of arbeidsrechtelijke sancties
 • Opleggen van verboden, boetes en/of schadevergoeding

Onze experts:

 • Marcus Draaisma
 • Lydia Milders

Arbeidsovereenkomst & arbeidsvoorwaarden

Een samenwerking staat of valt met goede afspraken. Dat kan in een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst. Behalve in de arbeidsovereenkomst zijn arbeidsvoorwaarden vaak ook opgenomen in een arbeidsvoorwaardenregeling, personeelshandboek en/of cao. Wat kunnen en mogen partijen afspreken conform de geldende wetgeving en/of cao? Welke variabele beloningsregelingen zijn gewenst? Onze advocaten helpen u met goede (maatwerk) arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden voor uw organisatie. 

 • Arbeidsovereenkomst
 • Opdrachtovereenkomst
 • Oproepovereenkomst
 • Cao, statisch of dynamisch incoöperatiebeding
 • Personeelshandboek
 • Bonusregelingen
 • Vakantie- en verlofregelingen
 • Leaseregelingen
 • Participatieregelingen

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

De wettelijke verplichtingen van werkgevers en werknemers tijdens ziekte zijn vergaand. Denk hierbij aan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever tijdens de eerste twee jaar van ziekte en de re-integratieplicht. Vaak is sprake van een arbeidsconflict welke moet worden opgelost, al dan niet met behulp van mediation. Beëindiging van het dienstverband tijdens ziekte – bijvoorbeeld ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter of met een vaststellingsovereenkomst – is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Onze experts adviseren u graag over de beste aanpak en mogelijke oplossingen in geval van (langdurige) arbeidsongeschiktheid.

 • Re-integratie perikelen (Wet Poortwachter) 
 • (On)mogelijkheden disciplinaire maatregelen
 • Arbeidsongeschiktheid in combinatie met arbeidsconflict 
 • (On)mogelijkheden beëindiging dienstverband tijdens ziekte

Onze experts:

 • Lydia Milders

Wilt u meer weten?