Wijziging Ziektewet

Werkgevers gaan meer betalen voor zieke (ex-)werknemers

Recent is een belangrijke wijziging op de Ziektewet (ZW) ingevoerd. Als werkgever bent u door deze nieuwe wetgeving nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor de kosten van zieke (ex-) werknemers.

Zoals u weet geldt al de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever gedurende 2 jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. In die periode hebben werkgever en werknemer verstrekkende re-integratieverplichtingen, welke primair voor rekening komen van de werkgever (op grond van de Wet Verbetering Poortwachter).

De nieuwe wet vergroot (onder andere) de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers voor werknemers die ziek uit dienst gaan. Nieuw is dat het ziekengeld en de WGA-uitkering van deze (ex-) werknemers via premiedifferentiatie meer of minder sterk direct zullen worden doorbelast aan de individuele werkgevers.

Voorheen werden de ZW- en WGA-lasten van de uitkeringen die aan deze ex-werknemers werden toegekend niet aan de (laatste) werkgever doorberekend, maar enkel uit een sectoraal vastgestelde premie betaald. Met ingang van 2014 gaat dat veranderen. Daartoe zal onderscheid worden gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine werkgevers:

  • Grote werkgevers: premieplichtig loon in 2012 > EUR 3.070.000,-. De premielasten van ZW- en WGA-uitkeringen van ex-werknemers zullen aan grote werkgevers volledig via een individuele premie worden doorbelast.

  • Kleine werkgevers: premieplichtig loon in 2012 > EUR 307.000,-. Voor kleine werkgevers zal de ZW- en WGA premie volledig sectoraal worden bepaald.

  • Middelgrote werkgevers: premieplichtig loon tussen voornoemde bedragen in. De ZW en WGA-premie van deze bedrijven zullen deels individueel, deels sectoraal worden bepaald.

De nieuwe wet kan grote gevolgen hebben voor de kosten (verhoging premies) van met name grote werkgevers. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid dient de werkgever verhoogde premies te betalen over (mogelijk) de optelsom van de ZW-periode en maar liefst tien jaar WGA-uitkering.

Extra bezwarend is dat de verhoging van premies niet alleen geldt voor werknemers die ziek uit dienst gaan. De nieuwe wet kan namelijk ook van toepassing zijn op ex-werknemers die zich binnen 4 weken na einde dienstverband ziekmelden (op grond van de zogenoemde nawerking van de Ziektewet).

Voorts is opmerkelijk dat de berekening van de (hoogte van de) premies in 2014, wordt gebaseerd op de uitstroom van zieke ex-werknemers bij de betreffende werkgever in het jaar 2012 (totstandkoming van deze wet). De werkgever kan hier uiteraard geen (althans heel beperkt) invloed meer op uitoefenen.

Hoe kan de werkgever de gevolgen van deze nieuwe wetgeving beÌønvloeden of vermijden?

In de eerste plaats is van belang dat de werkgever de toekenningsbeslissing van het UWV (toekenning ZW en/of WGA uitkering aan ex-werknemer) en de premie-of verhaalbeslissing van de belastingdienst controleert en eventueel tijdig bezwaar hiertegen maakt.

Zoals nu ook vaak gebeurt, zullen werkgevers bij het einde dienstverband eisen dat de werknemer zich hersteld meldt (en dus niet ziek uit dienst gaat). Dit heeft echter slechts zin wanneer de werknemer daadwerkelijk hersteld is. Het risico is namelijk dat het UWV achteraf kan oordelen dat de herstelmelding onterecht was en vervolgens financiële sancties opleggen aan de werkgever.

Een alternatief is zoals de wetgever het voor ogen heeft om de zieke werknemer een (tijdelijk) voortgezet dienstverband aan te bieden, zodat de werknemer kan re-integreren onder begeleiding, toezicht en uiteraard op kosten van de werkgever.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de WGA lasten (in plaats van de publieke verzekering met gedifferentieerde premie). Voordeel hiervan kan zijn dat de werkgever zelf de re-integratie ter hand kan nemen en de rol van het UWV overneemt. Nadeel is dat dit een behoorlijke organisatorische rompslomp met zich zal meebrengen.

Wij adviseren goede contractuele verplichtingen op te leggen aan de werknemers, zowel in de arbeidsovereenkomst als in een eventueel overeen te komen beëindigingsovereenkomst.

In de eerste plaats adviseren wij af te spreken dat de (ex-)werknemer tijdig een WW-uitkering aanvraagt. Indien de (ex-)werknemer na beëindiging van het dienstverband WW-gerechtigd is en zich dan binnen 4 weken ziek meldt, gelden voornoemde verhogingen van de premielasten namelijk (zeer waarschijnlijk) niet. Verder valt te denken aan re-integratie verplichtingen van (ex-)werknemers, op straffe van boetes. Doel van deze verplichtingen is om de ex-werknemer snel weer aan het werk te krijgen, en zo de kosten van de werkgever te beperken. In de literatuur is verdeeldheid over de rechtsgeldigheid van dergelijke afspraken. Het is dan ook de vraag hoe rechters over dergelijke bedingen zullen gaan oordelen.

Het doel van de nieuwe wet is in ieder geval duidelijk: de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers en hun (succesvolle) re-integratie (nog meer) bij de werkgever neer te leggen, ter voorkoming van de instroom van zieke (ex-)werknemers in de Ziektewet en WGA.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws