Wijziging Wet op de ondernemingsraden

“Recentelijk heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen op basis waarvan de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd wordt. Deze wetswijziging zal in werking treden per een nader te bepalen datum. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort besproken. Afschaffing WOR-heffing Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van het zogenaamde WOR-heffingssysteem. De WOR-heffing is een heffing voor ondernemers die verplicht zijn een OR te hebben. De heffing is bedoeld ter bevordering van scholing en vorming van de ondernemingsraadleden. De heffing bedroeg een jaarlijks door de SER te bepalen percentage van de jaarlijkse fiscale loonsom van de ondernemer en werd door de Belastingdienst geÌønd. Vervolgens kon de ondernemer voor de scholingskosten van zijn OR een financiele bijdrage vragen aan het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden. Deze WOR-heffing wordt afgeschaft. In plaats hiervan wordt in de wet een expliciete verplichting voor de ondernemer opgenomen om de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een kwalitatief goede scholing en vorming te vergoeden. Het wordt aan de SER overgelaten om daartoe jaarlijks richtbedragen op te stellen op basis waarvan de ondernemer en de OR hierover afspraken kunnen maken. Verruiming/verduidelijking informatie voorziening aan de OR Verder is een verruiming/verduidelijking aangebracht ten aanzien van de aan de OR te verstrekken informatie. In de wet zal expliciet worden opgenomen dat deze informatieverplichting ook op de internationale zeggenschapsverhouding ziet. Verval verplichte gang Bedrijfscommissie Tot slot is de verplichting vervallen om voorafgaande aan een procedure bij de kantonrechter tot nakoming van de WOR eerst bemiddeling aan de Bedrijfscommissie te vragen. Bemiddeling behoort wel nog tot de mogelijkheden maar alleen wanneer partijen dat willen.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws