Wetsvoorstel wijziging WOR: uitbreiding bevoegdheden OR inzake beloningen bestuurders

Op 13 juni 2016 is een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de transparantie en de bespreekbaarheid van de beloningsverhoudingen binnen grote ondernemingen te bevorderen. Volgens de Minister is hiermee de behartiging van het werknemersbelang gediend. Het voorstel houdt, kort gezegd, in dat het bestuur verplicht wordt jaarlijks met de OR in gesprek te gaan over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur zelf. De voorgestelde aanpassing van de WOR expliciteert bestaande verplichtingen, die momenteel verspreid in de wet zijn neergelegd. De gewijzigde bepaling schept aldus nagenoeg geen nieuwe verplichtingen. Zij is van toepassing op ondernemingen waarin doorgaans meer dan 100 personen werken.

Aanleiding

Aanleiding voor deze wetswijziging is onder meer dat de verschillen in beloningsontwikkeling tussen bestuurders van grote ondernemingen en de gemiddelde medewerker steeds groter worden. Volgens de regering is de ontwikkeling van evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen gediend met meer openheid, zodat uiteindelijk een duidelijk verband kan worden gelegd tussen beloning en langetermijn waardecreatie. Daarnaast kunnen onevenredige beloningsverschillen de arbeidsverhoudingen binnen ondernemingen schaden, aldus de Minister.

Hoewel de besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders in beginsel voorbehouden blijft aan de aandeelhouder(s), kan de rapportage over de beloningsverhoudingen binnen de onderneming wel een discussie op gang brengen. Bovendien hoeft de OR dit gevoelige onderwerp in dat geval niet meer zelf ter sprake te brengen. Zo heeft de OR op basis van de bestaande informatieverplichting al recht op de informatie ter zake, welke informatie kan worden besproken in de overlegvergadering. Deze bespreking wordt met dit wetsvoorstel verplicht.

Commentaar

De Afdeling advisering van de Raad van State plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van deze maatregel. Zij vraagt zich af wat de aard en omvang van het probleem is en of de voorgestelde wetswijziging van toegevoegde waarde zal zijn. Op basis van de huidige bevoegdheden van de OR kan een discussie omtrent de beloningsverhoudingen immers al worden gevoerd. Deze zou nu niet plaatsvinden door de hiërarchische verhouding tussen bestuurders en werknemers. Het wetsvoorstel verandert echter niets aan deze hiërarchische verhoudingen.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws