Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding

De laatste jaren is de kritiek op concurrentie- en relatiebedingen aanzienlijk toegenomen. Dit komt vooral door het veelvuldig oneigenlijk gebruik van concurrentie- of relatiebedingen door werkgevers, die deze gebruiken om te voorkomen dat schaars talent bij concurrenten gaat werken zelfs wanneer deze werknemers niet over gevoelige bedrijfsinformatie beschikken. Als gevolg hiervan worden werknemers vaak onnodig beperkt in hun mogelijkheden, wat een schending is van hun recht op vrije arbeidskeuze. Het Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding heeft als doel de regelgeving over concurrentie- en relatiebedingen in Nederland te herzien en te verbeteren en daarmee het oneigenlijk gebruik van concurrentie- en relatiebedingen aan te pakken. Lees in deze blog wat er door dit wetsvoorstel verandert.

Wat verandert er?

Dit wetsvoorstel brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

  1. De duur van het concurrentiebeding mag maximaal één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst zijn;
  2. De werkgever moet de geografische reikwijdte van het beding schriftelijk motiveren;
  3. Het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor het beding moet voor alle arbeidsovereenkomsten schriftelijk worden gemotiveerd (momenteel geldt dit alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd);
  4. Wanneer de werkgever de werknemer aan het concurrentiebeding wil houden, moet hij de werknemer als compensatie een vergoeding betalen ter hoogte van 50% van het laatst verdiende maandsalaris van de werknemer voor elke maand dat het beding van kracht blijft;
  5. De werkgever moet de werknemer ten minste één maand voor het einde van het contract informeren of de werknemer aan het beding gehouden zal worden. De werkgever moet de vergoeding uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband betalen. Als de werkgever de werknemer niet tijdig op de hoogte stelt over de handhaving van het beding of de vergoeding niet tijdig betaalt, kan de werkgever de werknemer niet meer aan het beding houden.

Let op: bovenstaande wijzigen gelden zowel voor het concurrentiebeding als voor het relatie- en antirondselbeding. In feiten zijn het relatie- en antirondselbeding namelijk bijzondere vormen van het concurrentiebeding en gelden hiervoor dezelfde regels als voor het concurrentiebeding.

Status van het wetsvoorstel

Na goedkeuring door de ministerraad is het voorstel nu beschikbaar voor internetconsultatie gedurende zes weken. Daarna moet het voorstel door de Tweede en Eerste Kamer.

Overgangsrecht

Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2025 in werking treedt. De concurrentie- en relatiebedingen die vóór de nieuwe wet zijn overeengekomen, blijven geldig, ook als ze niet voldoen aan de nieuwe formele vereisten (d.w.z. schriftelijke motivering, maximale duur en motivering geografische reikwijdte). NB: De nieuwe materiële vereisten zullen wel van toepassing zijn op deze ‘oude’ clausules. De werkgever kan dus geen duur van meer dan een jaar afdwingen en moet de werknemer tijdig informeren en compensatie bieden als hij het beding wil handhaven.

Praktische tips

– Herzie de concurrentie- en relatiebedingen van uw werknemers. Werkgevers zullen moeten overwegen of ze bereid zijn een vergoeding te betalen als ze een beroep doen op een dergelijk beding. Voor werknemers biedt dit de mogelijkheid om een dergelijke vergoeding te eisen wanneer zij door hun werkgever aan het beding worden gehouden.

– Zorg ervoor dat bij het aangaan van nieuwe concurrentie- en relatiebedingen aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan om nietigheid van het beding te voorkomen.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »