Welke looncomponenten tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding?

Regelmatig krijgen wij de vraag welke looncomponenten meegenomen moeten worden bij de berekening van de transitievergoeding. En hoe het zit met de arbeidsongeschikte werknemer als zijn laatstelijke salaris minder is dan 100%. Hieronder heb ik de regels voor u op een rij gezet.

Looncomponenten

Brutoloon

Onder het loon valt het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Dit is dus het maandelijks overeengekomen brutoloon. Als er geen arbeidsduur is overeengekomen, zoals bij een nulurencontract, dan geldt het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de afgelopen twaalf maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Vakantietoeslag

1/12e deel van de vakantietoeslag over de toekomstige twaalf maanden waar de werknemer recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst moet worden opgeteld bij het loon voor de transitievergoeding.

Provisie

Indien het loon gedeeltelijk of volledig bestaat uit provisie moet deze provisie ook worden meegeteld bij het loon voor de transitievergoeding. Van provisie is sprake wanneer het loon of een gedeelte van het loon afhankelijk is van de uitkomst van het werk. Voor de berekening moet worden uitgegaan van 1/12e deel van de totale provisie over de afgelopen twaalf maanden voor het einde van het dienstverband.

Overeengekomen vaste looncomponenten

Dit zijn vergoedingen die jaarlijks of meerdere keren per jaar worden toegekend en waarvan de hoogte vaststaat. De vergoedingen zijn niet afhankelijk van het functioneren van de werknemer of de resultaten van het bedrijf. Vergoedingen die hieronder vallen zijn een vaste eindejaarsuitkering, overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen. Voor de vaste eindejaarsuitkering geldt dat 1/12e deel van de toekomstige eindejaarsuitkering over de toekomstige twaalf maanden moet worden meegenomen, waar de werknemer recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Voor de andere twee vergoedingen geldt dat 1/12e deel ervan over de afgelopen twaalf maanden voor het einde dienstverband behoort tot het loon voor de transitievergoeding. Let op dat deze vergoedingen wel moeten zijn overeengekomen.

Overeengekomen variabele looncomponenten

Deze vergoedingen zijn afhankelijk van het functioneren van de werknemer en/of de resultaten van het bedrijf. Hieronder vallen bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen. Niet overeengekomen variabele looncomponenten vallen hier niet onder, zoals een incidentele discretionaire bonus. Voor de berekening van de transitievergoeding moet worden gekeken naar de hoogte van de variabele looncomponenten in de afgelopen drie kalenderjaren, gedeeld door 36. Dus als de transitievergoeding moet worden betaald in 2020, moet worden meegenomen 1/36e deel van de vergoedingen over 2017, 2018 en 2019.

Loon na periode van afwezigheid

Voor de berekening van de transitievergoeding geldt het loon op basis van de oorspronkelijk overeengekomen arbeidsduur. Als er een vaste arbeidsduur is overeengekomen heeft een periode  van afwezigheid vanwege verlof of staking geen gevolgen voor de arbeidsduur voor de berekening van de transitievergoeding. Onder verlof vallen verloven op grond van de Wet arbeid en zorg zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof, maar ook vakantieverlof.

Loon na arbeidsongeschiktheid

Dit geldt ook wanneer een werknemer afwezig is geweest vanwege ziekte. Gedurende die periode heeft de werkgever wettelijk gezien een loondoorbetalingsverplichting van 70% van het normale brutoloon. Hierdoor kan het misverstand ontstaan dat voor de berekening van de transitievergoeding ook 70% van het normale brutoloon moet worden gebruikt. Dit is onjuist, want de transitievergoeding moet worden berekend op grond van de oorspronkelijke arbeidsduur en het daarbij behorende loon. Dit is dus 100% van het normale brutoloon. Uit rechtspraak [1] volgt dat dit ook geldt indien de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd, ook na een aantal jaren slapend dienstverband. (Zie Rb. Gelderland 23 juni 2016 en Rb. Limburg 13 september 2017).

NB: Per 1 januari 2020 is het een en ander veranderd m.b.t. de transitievergoeding door de Wet arbeidsmarkt in balans. Klik hier voor een uitgebreid overzicht. De inhoud van bovenstaande blog blijft niettemin van toepassing.

[1] Zie Rb. Gelderland 23 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:3511 en Rb. Limburg

13 september 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8895.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws