Wees alert op de gevolgen van de WWZ voor uw organisatie per 1 januari a.s.

Wet Werk en Zekerheid – 1e tranche

Op dinsdag 10 uni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) aangenomen. De WWZ zorgt voor ingrijpende wijzigingen van het arbeids- en ontslagrecht. In onze nieuwsbrieven van 22 februari 2014 en 11 juni 2014 is hieraan al de nodige aandacht besteed. De eerste tranche met wijzigingen zal per 1 januari 2015 in werking treden. Dit zal direct de nodige gevolgen hebben voor uw organisatie. Wees in dat kader in ieder geval alert op het volgende.

Proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Huidige situatie
In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen, ongeacht de duur van deze overeenkomst.

Situatie per 1 januari 2015
Het is niet langer mogelijk om een proeftijd overeen te komen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden en korter.

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Huidige situatie
Een concurrentiebeding kan altijd in een arbeidsovereenkomst worden overeengekomen (zonder dit nader te motiveren), ongeacht de duur van de overeenkomst.

Situatie per 1 januari 2015
Uitgangspunt is dat het niet langer is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd, behalve voor (in de arbeidsovereenkomst te motiveren) bijzondere omstandigheden. Wees erop alert dat dit ook geldt voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die voor 1 januari 2015 zijn aangegaan maar na 1 januari 2015 voor bepaalde tijd worden verlengd.

Aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Huidige situatie
Arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd eindigen in beginsel van rechtswege. Dit is alleen anders als schriftelijk is overeengekomen dat voorafgaande opzegging noodzakelijk is.

Situatie per 1 januari 2015
Bij arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd van zes maanden of langer dient de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor afloop van de termijn te informeren of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd en, zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet, dan is de werkgever de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan één maandsalaris. Als de werkgever te laat aanzegt, dan is de werkgever de vergoeding naar rato verschuldigd (over de dagen dat hij te laat is). Het is mogelijk om al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan te zeggen dat de overeenkomst niet zal worden verlengd.

Deze aanzegtermijn is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd die van rechtswege eindigen binnen een maand na 1 januari 2015. Arbeidsovereenkomsten die nadien van rechtswege eindigen (dus op of na 1 januari 2015), zullen dus al in januari 2015 aangezegd moeten worden. Wees daar alert op.

De volgende tranche met wijzigingen wordt doorgevoerd per 1 juli 2015. Wij zullen u tijdig informeren over de punten waarop u dan alert dient te zijn. Vooruitlopend daarop wijzen wij u alvast graag op de op handen zijnde wijzigingen met betrekking tot de ketenregeling omdat u mogelijk nu al dient te anticiperen op die aanstaande wijziging.

Ketenregeling

Huidige situatie
Een werkgever kan maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan binnen een periode van 3 jaar. Bij de 4e arbeidsovereenkomst of indien de periode van 3 jaar is overschreden, geldt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen als sprake is van een onderbreking van ten minste 3 maanden tussen de arbeidsovereenkomsten wordt de keten onderbroken en begint deze opnieuw te lopen.

Situatie per 1 juli 2015
Een werkgever kan maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan binnen een periode van 2 jaar. Alleen als sprake is van een onderbreking van ten minste 6 maanden wordt de keten onderbroken en begint deze opnieuw te lopen.

Afwijking van deze ketenregeling is slechts mogelijk bij cao indien “het werken met tijdelijke contracten gegeven de aard van het werk noodzakelijk is”. Wel geldt daarbij dan een maximum van 6 tijdelijke contracten in een periode van 4 jaar. Van de genoemde tussenpoos van 6 maanden, kan niet worden afgeweken.

De nieuwe ketenregeling geldt pas als er op of na 1 juli 2015 een (opvolgende) arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Daarbij tellen dan eventuele eerdere arbeidsovereenkomsten die voordien waren gesloten wel mee, zowel wat betreft het aantal als wat betreft duur. Houd hiermee dus rekening bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen (tel: 020-3446100).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws