Wat is de waarde van een vakantiedag?

Zowel wanneer vakantie wordt opgenomen als bij de uitbetaling van vakantiedagen (al dan niet aan het einde van het dienstverband) is de waarde van een vakantiedag van belang. Een werknemer heeft tijdens vakantie recht op zijn gebruikelijke loon. Wat tot het gebruikelijke loon hoort blijkt in de praktijk echter niet altijd duidelijk te zijn. Wij zetten hieronder uiteen wat tot het zogeheten ‘vakantieloon’ behoort.

Vakantie met behoud van loon

Het uitgangspunt is dat een werknemer tijdens zijn vakantie loon dient te ontvangen dat vergelijkbaar is met het loon over gewerkte periodes. De werknemer mag geen (uitgesteld) financieel nadeel ondervinden van het opnemen van vakantie.

Het vakantieloon

Het loon dat een werknemer tijdens zijn vakantie of bij uitbetaling van zijn vakantiedagen (al dan niet aan het einde van het dienstverband) dient te ontvangen bestaat uit (i) het basisloon en (ii) alle componenten die intrinsiek samenhangen met de werkzaamheden van de werknemer en waarvoor hij financiële compensatie ontvangt. Occasionele en bijkomende kosten (zoals zuivere (on)kostenvergoedingen) die de werknemer maakt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden behoren niet tot het vakantieloon. Het is uiteindelijk aan de (nationale) rechter om te bepalen of een intrinsiek verband bestaat tussen de looncomponent en de werkzaamheden van de werknemer.

Uit rechtspraak blijkt dat de volgende looncomponenten behoren tot het vakantieloon:

  • Het vaste salaris;
  • Een vakantietoeslag, vaste dertiende maand en vaste eindejaarsuitkering;
  • Een bonus die afhankelijk is van de prestaties van de werknemer, zowel individueel als in teamverband (zoals een provisie);
  • Een bonus die afhankelijk is van het ondernemingsresultaat, mits de werknemer deze bonus ook ontvangt over periodes dat hij niet werkt (zoals een winstdeling);
  • Een overwerkvergoeding, mits (i) de gemaakte overuren voortvloeien uit een verplichting op grond van de arbeidsovereenkomst, (ii) de werknemer de overuren op regelmatige basis maakt en (iii) de vergoeding daarvan een belangrijk onderdeel is van de totale vergoeding;
  • Onregelmatigheidstoeslag en avond-, nacht- en/of weekendtoeslag;
  • Ploegentoeslag, structurele operationele toelage en consignatietoeslag;
  • Werkgeversdeel pensioenpremie*.

Tevens blijkt uit rechtspraak dat de volgende componenten niet tot het vakantieloon behoren: (i) een reis- en onkostenvergoeding en (ii) een leaseauto die privé wordt gereden. Een autovergoeding wordt echter wel tot het vakantieloon gerekend.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen; atv

Van belang om te vermelden is dat de Nederlandse wet geen onderscheid maakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen hebben dus dezelfde waarde. Atv-dagen zijn echter niet gelijk te stellen met vakantiedagen. De waarde daarvan is afhankelijk van hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen.

Referteperiode

Voor de bepaling van de waarde van een looncomponent wordt in de rechtspraak doorgaans een gemiddelde periode genomen. Voor het vaststellen van deze periode wordt in de rechtspraak een zogenoemde referteperiode gehanteerd, die varieert van drie tot zes jaar.

Vakantieloon en ziekte

Hoewel een werknemer tijdens ziekte mogelijk (maar) 70% van zijn gebruikelijke loon ontvangt, dient deze zieke werknemer tijdens vakantie wel 100% van zijn loon te ontvangen. Dit geldt ook voor de uitbetaling van (tijdens ziekte) opgebouwde vakantiedagen.

 

Indien u vragen heeft over het vakantieloon, neem dan contact op met één van onze advocaten.

*De rechtspraak laat over deze component geen eenduidig beeld zien. Voor rechtspraak waarin werd geoordeeld dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie geen onderdeel uitmaakt van de waarde van een vakantiedag verwijzen wij naar het artikel in het Advocatenblad “Wat is een vakantiedag waard?” van Karol Hillebrandt en Lisa van den Goorbergh. Wat ons betreft dient de premie echter wel tot het vakantieloon te worden gerekend, omdat de premie tijdens de periode van vakantie wordt doorbetaald.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »