Vooruitblik – Arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2018 op een rij

Per 1 januari 2018 is er weer het één en ander op arbeidsrechtelijk gebied gewijzigd. Wij hebben de belangrijkste wetswijzigingen en de te verwachten veranderingen voor je op een rij gezet:

  • Regeerakkoord – De 11 belangrijkste veranderingen op arbeidsrechtgebied
  • Wijziging Wet minimumloon per 1 januari 2018
  • Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 januari 2018
  • Verhoging maximum transitievergoeding per 1 januari 2018
  • AOW-leeftijd omhoog per 1 januari 2018

 

Wilt u dit nieuwsbericht per mail ontvangen? Mail ons dan gerust.

Regeerakkoord – De 11 belangrijkste veranderingen op arbeidsrechtgebied

In oktober afgelopen jaar (2017) is het Regeerakkoord 2017-2021: Vertrouwen in de toekomst gepresenteerd in de Tweede Kamer. Dit akkoord heeft invloed op de arbeidsrechtpraktijk.

Er zijn onder meer plannen om de ketenregeling te wijzigen, een langere proeftijdperiode mogelijk te maken en een cumulatiegrond in het ontslagrecht te introduceren. Ook wordt in het regeerakkoord gesproken over een regeling ter compensatie van de kosten voor een transitievergoeding die werkgevers moeten betalen na ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Wij hebben de 11 belangrijkste veranderingen uit het regeerakkoord op het gebied van het arbeidsrecht voor je op een rij gezet. 

Wijziging wet minimumloon per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Doel van de wijziging is onder meer om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet.

Minimumloon bij meerwerk, stukloon en overeenkomst van beloning

Vanaf 1 januari 2018 is het minimumloon ook van toepassing in geval van meerwerk, stukloon en overeenkomst van beloning.

Meerwerk

In het geval van overuren (meerwerk) moeten werknemers gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor de totaalgewerkte uren. Stel een werknemer heeft een contract voor 40 uur per week, maar werkt in de praktijk 60 uur per week. Het salaris dat de werknemer ontvangt op basis van 40 uur per week, moet ook gemiddeld gezien nog steeds op het minimumuurloon uitkomen als je het oorspronkelijke salaris zou delen door 60 uur per week. Deze wijziging geldt ook voor werknemers die op deeltijdbasis werken en extra uren maken.

Als alternatief voor het uitbetalen van het minimumloon over overuren kan de werkgever de waarde van die uren compenseren in de vorm van tijd-voor-tijd. Dit houdt in dat een werknemer gemaakte overuren op een ander moment compenseert. Deze compensatiemogelijkheid kan alleen als de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd voor 1 juli 2018. Per 1 januari 2019 is compensatie van tijd-voor-tijd alleen nog maar mogelijk als de toepasselijke cao deze mogelijkheid biedt.

Klik hier voor een ‘factsheet meerwerk voor werkgevers’, waarin in hoofdlijnen beschreven staat waarmee u rekening moet houden.

Vakantiebijslag over meerwerk

Verdiensten uit overwerk maken per 1 januari 2018 deel uit van het loonbegrip in de WML. Zoals hierboven beschreven, heeft dit tot gevolg dat werknemers voor ieder uur dat zij hebben gewerkt recht hebben op het wettelijk minimumloon. Werknemers hebben niet alleen recht op minimumloon, maar ook recht op 8% vakantiebijslag ten aanzien van de overuren.

Stukloon

Stukloon is uitbetaling van loon per een van tevoren afgesproken eenheid product. Met een postbezorger kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat per afgeleverd poststuk een bepaald bedrag betaald wordt. Vanaf 1 januari 2018 hebben werknemers die op basis van stukloon werken ook recht op gemiddeld het minimumloon per gewerkt uur. Dit betekent in de praktijk dat geregistreerd moet worden hoeveel uur een pakketbezorger bezig is met het bezorgen van een pakket. Uit de administratie moet namelijk blijken dat de werknemer gemiddeld minstens het minimumloon ontvangt, voor het aantal uur dat aan een opdracht wordt gewerkt.

Klik hier voor een ‘factsheet stukloon voor werkgevers’, waarin in hoofdlijnen beschreven staat waarmee u rekening moet houden.

Overeenkomst tegen beloning

Het minimumloon geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor mensen die werken op basis van een overeenkomst tegen beloning.

Let wel: Het minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers, dus mensen die werken op basis van deze overeenkomst in de zelfstan­dige uitoefening van beroep of bedrijf. Maar bijvoorbeeld wel voor de student die af en toe een bijles verzorgt op basis van een opdrachtovereenkomst.

Klik hier voor een ‘factsheet minimumloon voor opdrachtgevers’, waarin in hoofdlijnen beschreven staat waarmee u rekening moet houden.

 

Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT) per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 zijn de laatste bepalingen van de zogenoemde Evaluatiewet WNT in werking getreden. In de WNT is een algemeen salarisplafond bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (dat ongeveer gelijk is aan het ministersalaris).

De belangrijkste (arbeidsrechtelijke) wijziging in de WNT per 1 januari 2018 is de volgende:

Wanneer iemand tenminste twaalf maanden een topfunctie heeft vervuld die wordt genormeerd door de WNT en diegene vervolgens een niet-topfunctie gaat vervullen bij dezelfde instelling, dan blijft diegene nog vier jaar lang aangemerkt als topfunctionaris. Het loon blijft dus gedurende vier jaar daaropvolgend nog genormeerd door de WNT. Hetzelfde geldt voor de ontslagvergoeding. Het maximum voor de ontslagvergoeding ligt al sinds de inwerkingtreding van de WNT op EUR 75.000,-.

Klik voor meer informatie hier.

 

Verhoging maximum transitievergoeding per 1 januari 2018

Werknemers hebben bij ontslag recht op een transitievergoeding wanneer zij 24 maanden of langer in dienst zijn geweest en het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt. Voor de berekening hiervan wordt een vaste formule gebruikt. Sinds de invoering van de transitievergoeding is het maximum ieder jaar verhoogd.

De wet hanteert een plafond bij de transitievergoeding, ook al zou de werknemer volgens de formule recht hebben op meer. De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2018 omhoog van EUR 77.000,- naar EUR 79.000,- of maximaal een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan EUR 79.000,-. De rekentools (op het internet) houden hier niet altijd rekening mee, dus wees alert.

Lees meer in deze blog over de berekening van de transitievergoeding.

 

AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar

Per 1 januari 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar.

Houd daar rekening mee bij mogelijke uitdiensttredingen i.v.m. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dienstverband juist voortzetten met AOW-gerechtigden? Lees daarover meer in onze blog over de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »