Tweede wijziging NOW: concerns, seizoensarbeid en de WW-premiedifferentiatie

Op 22 april 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de toepassing van de NOW-regeling bij concerns, seizoensarbeid en de WW-premiedifferentiatie. In deze blog bespreken we de onderwerpen op hoofdlijnen.

Toepassing NOW bij concerns

De NOW-regeling beoogt ondernemingen die te maken hebben met een omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming in de loonkosten te geven op basis waarvan zij gedurende de maanden maart, april en mei 2020 zo veel mogelijk de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Uitgangspunt van de NOW-regeling is dat bij een grotere samenstelling van rechtspersonen, zoals een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Het kabinet versoepelt de regeling op dit punt.

Zo maakt het kabinet het mogelijk dat individuele werkmaatschappijen met eigen rechtspersoonlijkheid, die onderdeel zijn van een concern, subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen als sprake is van 20% of meer omzetdaling van de werkmaatschappij, ook als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Voor concerns die een omzetdaling van 20% of meer hebben geldt deze afwijkingsmogelijkheid niet.

Voor het gebruik van de afwijkingsmogelijkheid gelden de volgende voorwaarden:

  1. Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de versoepelde regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  2. Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet een akkoord hebben met de belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (zoals een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging), over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij een werkmaatschappij met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers;
  3. Concerns met een personeel-bv moeten altijd uitgaan van de omzetdaling op concernniveau. 

Met het oog op de controle van de afwijkingsmogelijkheid stelt het kabinet een aantal voorwaarden en waarborgen voor ter voorkoming van omzetverschuiving. In de nog uit te werken standaarden voor accountants zal dit nog nader worden gedefinieerd.

De voorgestelde voorwaarden en waarborgen luidden als volgt:

  • De andere werkmaatschappijen binnen het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor de andere entiteit afwijkend zijn. Er mogen in of over de meetperiode niet op een laat of later moment opdrachten worden omgeboekt van de subsidie vragende entiteit naar een andere entiteit.
  • Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak activiteiten ondernemen bij een andere entiteit, dan dient bij de vaststelling van de subsidie de omzetderving van de werkmaatschappij te worden verlaagd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
  • Het Transferpricing systeem zoals gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
  • Mutaties van voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

De wijziging van de regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze versoepeling een aanvraag bij het UWV indienen.

Seizoensarbeid

Voor sommige sectoren of bedrijven biedt de NOW-regeling weinig of geen uitkomst, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Seizoenswerk vraagt volgens het kabinet om maatwerk en om een aparte regeling. Het kabinet schrijft in de brief hard op zoek te zijn naar een oplossing en zal zo snel als mogelijk informatie geven over de voortgang daarvan.

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In het verlengde moeten werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Deze bepaling leidt volgens het kabinet nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen heeft het kabinet besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 de lage WW-premie niet hoeven te herzien als er in het jaar 2020 30% of meer is overgewerkt. Per 1 januari 2021 geldt deze uitzondering niet meer.

Ook de periode voor het schriftelijk vastleggen en het verwerken in de loonadministratie van vaste contracten, waarvoor de lage WW-premie geldt, is ten gevolge van de coronacrisis verlengd van 1 april 2020 naar 1 juli 2020.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws