Tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid bekend: NOW 2.0

Op 26 juni 2020 treedt de NOW 2.0 in werking. Aanvragen kunnen worden gedaan in de periode van 6 juli 2020 t/m 31 augustus 2020. In dit nieuwsbericht bespreken wij de belangrijkste onderdelen op hoofdlijnen.

Omzetdaling

Een werkgever met een omzetverlies van ten minste 20% kan een tegemoetkoming aanvragen voor  loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Bij NOW 2.0 kan de werkgever de periode waarover de omzetdaling wordt bepaald laten starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien de werkgever ook gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0, moet de gekozen omzetperiode voor de NOW 2.0 aansluiten op de gekozen periode van de NOW 1.0.

Indien de werkgever behoort tot een groep, dient de omzetdaling van de hele groep als basis voor de subsidie. Een voorbeeld is een moedermaatschappij met meerdere dochterondernemingen. De omzetbepaling dient dan gezamenlijk te worden vastgesteld. Dit geldt niet als de aanvraag op werkmaatschappijniveau wordt gedaan, mits  (onder andere) de omzetdaling van de groep minder dan 20% bedraagt in de gekozen omzetperiode.

Vergoeding

De subsidie bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom. Deze subsidie is gebaseerd op de omzetdaling in de periode van 4 maanden vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus. De subsidie is een tegemoetkoming over de loonkosten van de periode juni tot en met september 2020. Dit loonsomtijdvak geldt voor alle aanvragen en staat los van de gekozen omzetperiode. Lonen boven € 9.536 per maand  komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De vergoeding wordt net als bij de NOW 1.0 uitbetaald als een voorschot. Achteraf wordt de werkelijke omzetdaling en daling van de loonsom over de gekozen periode vastgesteld, waarna sprake kan zijn van een terugvordering of nabetaling.

Verhoging vaste opslag loonsom naar 40%, referentiemaand loonsom maart 2020

De vergoeding ziet ook op aanvullende werkgeverslasten, zoals werkgeverspremies, pensioenpremies en vakantietoeslag. Op basis van de NOW 1.0 was deze forfaitaire opslag 30%. Met de NOW 2.0 wordt dit verhoogd naar 40%.

De referentiemaand voor de loonsom verandert van januari 2020 naar maart 2020

Verlaging boete bedrijfseconomisch ontslag, extra boete collectief ontslag

Bij bedrijfseconomisch ontslag is de extra boete van 50% van de loonsommen van de werknemers voor wie het ontslag is aangevraagd, zoals bepaald in NOW 1.0, geschrapt. De korting op de subsidie wordt in NOW 2.0 verlaagd van 150% naar 100%.  Dit geldt voor ontslagaanvragen in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

Er is wel een extra boete opgenomen bij collectief ontslag. Als een werkgever in de periode van 30 mei 2020 t/m 30 september 2020 een melding bij het UWV doet over het voornemen van een collectief ontslag en ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt voor 20 of meer werknemers in het subsidietijdvak, wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd. De werkgever kan dit voorkomen door de ontslagen regionaal te spreiden, hoewel dit waarschijnlijk niet de bedoeling van het kabinet is geweest. Daarnaast kan de boete worden voorkomen door overeenstemming te bereiken met de vakbonden, of bij gebreke daarvan met een andere werknemersvertegenwoordiging overeenstemming te bereiken over de noodzaak van de te vervallen arbeidsplaatsen. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen partijen zich richten tot een commissie van de Stichting van de Arbeid ter beoordeling van de noodzakelijkheid van de te vervallen arbeidsplaatsen.

Verbod dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen

Voorwaarde voor toekenning van de NOW 2.0 is dat over het jaar 2020 geen bonussen en dividend mogen worden uitgekeerd. Uitkeringen in 2020 over het jaar 2019, zijn wel toegestaan. Dit verbod geldt voor werkgevers of concerns die gezamenlijk een subsidievoorschot van minimaal € 100.000 ontvangen of de subsidie op minimaal € 125.000 wordt vastgesteld. Niet van belang is of het een Nederlandse of internationale werkgever betreft; het verbod geldt voor iedere werkgever die de subsidie aanvraagt. Daarnaast geldt het verbod alleen voor de werkgever die de aanvraag doet en dus niet voor de andere werkgevers binnen de groep, tenzij zij zelf een subsidieaanvraag doen of een aanvraag op werkmaatschappijniveau is gedaan.

Het verbod beperkt zich tot het bestuur en de directie. Hieronder vallen bestuursleden, directieleden en leden van het managementteam die beleid bepalen. Variabele beloning via bonussen aan de rest van het personeel is wel toegestaan.

Indien de aanvraag op het niveau van de werkmaatschappij wordt gedaan, geldt dit verbod voor de hele groep, het concern of de moedermaatschappij. De werkgever moet voor de aanvraag verklaren dat de moedermaatschappij zich aan de verplichting houdt en dat de rest van de groep zich hieraan houdt.

Inspanningsplicht bij- en omscholing

De werkgever moet op grond van NOW 2.0 zijn werknemers stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. De werkgever moet bij de subsidieaanvraag verklaren aan deze inspanningsverplichting te voldoen. Werkgevers kunnen werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen beschikbaar te stellen en ze te wijzen op het belang van scholing en ontwikkeling in individuele personeelsgesprekken. Er is een rol voor de ondernemingsraad of personeelsvergadering om de werknemers te stimuleren en de werkgever op zijn verplichting aan te spreken. 

Het kabinet trekt een budget uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Accountantsverklaring

De werkgever aan wie de subsidie wordt verleend is verplicht bij de aanvraag van de (definitieve) vaststelling van de subsidie een verklaring van een accountant te overleggen. Van deze verplichting is vrijgesteld de werkgever aan wie het totale voorschot dat is verstrekt minder is dan € 100.000 en de werkgever van wie de totale subsidie wordt vastgesteld op minder dan € 125.000.

Als de werkgever onderdeel uitmaakt van een concern en de aanvraag op werkmaatschappijniveau is gedaan, moet altijd een accountantsverklaring worden overlegd.

Bij een voorschot van minimaal € 20.000 (maar lager dan € 100.000) of indien de totale subsidie wordt vastgesteld op minimaal € 25.000 (maar lager dan € 125.000) dient de omzetdaling te worden aangetoond door een verklaring van een deskundige derde (zoals een boekhouder of administratiekantoor).

Openbaarmaking NOW-aanvragen

De namen van subsidieaanvragers, inclusief verleende voorschotten en vastgestelde subsidies kunnen worden gepubliceerd, in het kader van transparantie. Dit is mogelijk omdat de subsidie onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) valt. 

Voor de volledige tekst van de NOW 2.0, klik hier

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws