Per 1 juli 2020: aanvullend geboorteverlof voor partners

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in totaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen in het eerste half jaar na de geboorte, waarbij recht bestaat op een uitkering van 70% van het salaris. Dit is onderdeel van de Wet WIEG die op 1 januari 2019 al in werking was getreden. Dit komt bovenop het recht dat een partner de eerste 5 dagen (op fulltimebasis) na de geboorte verlof kan opnemen met behoud van het volledige salaris. Hieronder zetten we graag nog even de verlofmogelijkheden voor partners bij geboorte op een rij. Er wordt uitgegaan van een partner met een arbeidsomvang van 40 uur per week.

Calamiteitenverlof

Op de dag van de geboorte zelf kan een partner calamiteitenverlof opnemen met volledig behoud van het salaris. Dit blijft hetzelfde.

Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 hebben partners recht op 5 dagen geboorteverlof. Partners mogen dit meteen opnemen, maar ook verdeeld in de eerste 4 weken na de bevalling. Het geboorteverlof kan de partner geheel opnemen naar zijn eigen wens. De werkgever kan dit niet wijzigen.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen in het eerste half jaar na de geboorte. In deze periode kunnen zij in totaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen, waarbij partners recht hebben op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon. Het recht op aanvullend geboorteverlof kan pas worden genoten indien eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (5 dagen) met loondoorbetaling is genoten.

Dit verlof hoeft niet aaneensluitend te worden opgenomen. De werknemer mag in principe zelf invullen hoe hij het aanvullend geboorteverlof opneemt. De werkgever kan zich pas tegen het patroon van opname verzetten en in overleg met de werknemer gaan, indien hij een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang heeft.

Ouderschapsverlof

Ouders kunnen 6 maanden ouderschapsverlof opnemen totdat het kind de leeftijd van 8 jaar bereikt, zonder behoud van loon. Er is momenteel een wetsvoorstel aanhangig op basis waarvan werknemers gedurende het eerste jaar na de geboorte recht hebben op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Daarna kunnen ze de overige 17 weken nog steeds opnemen, maar dit blijft onbetaald. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is 2 augustus 2022.

Adoptie- en pleegzorgverlof

In verband met de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in huis, konden adoptie- of pleegouders tot en met 31 december 2018 vier weken verlof opnemen. Per 1 januari 2019 hebben adoptie- of pleegouders recht op 6 weken verlof. Dit verlof kan worden opgenomen vanaf 4 weken voor de feitelijke opneming in het gezin of tot 22 weken daarna. De adoptie- of pleegouders hebben recht op een uitkering ter hoogte van hun dagloon.

Dit verlof moet in principe aaneengesloten worden opgenomen. De werknemer kan de werkgever verzoeken om het verlof te spreiden. De werkgever kan zich hiertegen verzetten op basis van een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws