NOW 3.0: veranderingen per 1 oktober 2020

NOW 3.0: veranderingen per 1 oktober 2020

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober a.s. met drie tijdvakken van een duur van drie maanden. De NOW 3.0 is onderdeel van het nieuwe ‘Steun- en herstelpakket’ dat aan de Tweede Kamer is verzonden.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen. Daarnaast wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich gaan aanpassen aan de huidige economische situaties.

De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijkertijd zullen werkgevers de loonsom kunnen laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van hun subsidie.

De ontslagboete wegens bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen. Het bonus- en dividenduitkeringsverbod blijft onverminderd van kracht.

De duur van de NOW 3.0 is in totaal negen maanden. Per tranche van drie maanden gelden aangepaste voorwaarden, welke hieronder kort uiteen worden gezet.

 

Tranche I: Welke voorwaarden gelden?

Omzetdaling: 20%
Subsidiepercentage: 80% (+ 10% omscholing)
Vrijstelling loonsomcorrectie: 10%
Maximaal te vergoeden loon per werknemer: maximaal 2x het dagloon
Ontslagboete a-grond: nee
Bonus- en dividendverbod: ja

Tranche II: Welke voorwaarden gelden?

Omzetdaling: 30%
Subsidiepercentage: 70%
Vrijstelling loonsomcorrectie: 15%
Maximaal te vergoeden loon per werknemer: maximaal 2x het dagloon
Ontslagboete a-grond: nee
Bonus- en dividendverbod: ja

Tranche III: Welke voorwaarden gelden?

Omzetdaling: 30%
Subsidiepercentage: 60%
Vrijstelling loonsomcorrectie: 20%
Maximaal te vergoeden loon per werknemer: maximaal het dagloon
Ontslagboete a-grond: nee
Bonus- en dividendverbod: ja

 

Toelichting op tranches

Van de loonsomsubsidie wordt steeds 10% gereserveerd voor omscholing. Effectief ontvangt de werkgever in de eerste tranche dus maximaal 80% subsidie voor de loonkosten. Bij de tweede tranche ontvangt de werkgever maximaal 70% subsidie en bij de derde tranche maximaal 60%. Bij de laatste tranche geldt bovendien dat alleen salarissen worden meegenomen voor de loonsomsubsidie tot maximaal het dagloon (in plaats van tweemaal het dagloon).

Daarnaast geldt dat een daling van de loonsom minder gevolgen zal hebben voor de subsidie. Volgens de regering is onontkoombaar dat werkgevers zich zullen moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in de eerste tranche naar 15% in de tweede tranche tot 20% in de derde tranche. Een daling van de loonsom binnen dit percentage leidt niet tot correctie van de subsidievaststelling.

 

Aanvraag NOW 3.0

De NOW 3.0 loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De subsidie voor de eerste tranche is waarschijnlijk aan te vragen vanaf 16 november 2020 (dit is de streefdatum van het UWV). De aanvraag heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »