NOW 3.0: UWV-loket heropend voor aanvraag subsidie in 1e tijdvak

Aanvankelijk konden werkgevers tot en met 13 december jl. een aanvraag indienen bij het UWV-loket voor een NOW-subsidie onder de Derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW 3.0). Deze termijn is reeds verstreken.

Naar aanleiding van de afgekondigde lockdown op 14 december jl. is het UWV-loket per 15 december 09:00 uur heropend voor werkgevers om alsnog een NOW-subsidie aan te vragen voor het eerste tijdvak onder de NOW 3.0 (oktober – december 2020). Werkgevers kunnen de aanvraag indienen tot uiterlijk 27 december. Die aanvraag kan met terugwerkende kracht.

Doel NOW 3.0

De doelstelling van de NOW 3.0 is in beginsel gelijk gebleven aan die van de NOW 1.0 en 2.0: werkgevers die worden geconfronteerd met een acute omzetdaling tegemoetkomen in de loonkosten. Tegelijkertijd heeft de regering erkend dat naarmate de coronacrisis langer duurt en bedrijven langer omzetverlies lijden, niet alle werkgelegenheid kan worden behouden. Binnen de NOW 3.0 bestaat daarom meer ruimte voor werkgevers om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe economische realiteit, bijvoorbeeld door te herstructureren en eventueel te reorganiseren.

Bedrijfseconomisch ontslag mogelijk (onder voorwaarden)

Werkgevers kunnen onder de NOW 3.0 overwegen tot een reorganisatie over te gaan. Werkgevers hoeven bij een beroep op de NOW 3.0 − in tegenstelling tot een beroep op de NOW 1.0 en 2.0 − zich niet te committeren aan het UWV om tijdens de subsidieperiode geen bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. Werkgevers kunnen onder de NOW 3.0 wel bedrijfseconomisch ontslag aanvragen bij het UWV, zonder het risico van korting op de subsidie. Let op: in dat geval geldt voor werkgevers wel de verplichting om hierover telefonisch contact op te nemen met de UWV Telefoon NOW. Doel daarvan is dat werkgever en het UWV afspraken maken over werk-naar-werk begeleiding voor de betreffende werknemers. Als een werkgever niet aan deze (inspannings)verplichting voldoet, wordt de subsidie met 5% gekort.

Onder de NOW 3.0 kunnen werkgevers over de drie tijdvakken een gedeelte van de loonsom geleidelijk laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag.

Tot slot geldt dat de korting van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever voor 20 of meer werknemers (collectief) ontslag aanvraagt bij het UWV en geen overeenstemming heeft bereikt met de vakbonden onder de NOW 3.0 ook is komen te vervallen. Wel moet de werkgever die gebruik maakt van de NOW nog steeds de OR (of de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan het personeel) hierover informeren.

Systematiek NOW 3.0

  • De NOW 3.0 bestaat uit drie gelijke tijdvakken van drie maanden. Voor ieder tijdvak gelden aangepaste voorwaarden.
  • Voor het eerste tijdvak dient de werkgever een aanvraag te doen waarbij de periode voor omzetverlies start op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. Als een werkgever eerder een beroep heeft gedaan op de NOW dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode in het tijdvak daarvoor.
  • De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de loonsom en de omzetdaling. De berekenwijze is hetzelfde als onder de NOW 1.0 en 2.0.
  • Net als onder de NOW 2.0 bestaat voor werkgevers nog steeds de verplichting om haar werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of deel te nemen aan scholing. Werkgevers dienen bij de aanvraag van de NOW 3.0 te verklaren aan deze inspanningsverplichting te zullen voldoen.

Recente ontwikkelingen m.b.t. geleidelijke afbouw

Uit de NOW 3.0 volgt dat het aanvankelijk de bedoeling was om de hoogte van de subsidie geleidelijk af te bouwen over de drie tijdvakken. Minister Koolmees heeft echter op 9 december jl. aangekondigd dat de geplande versoberingen onder de NOW 3.0 (vanaf het tweede tijdvak) geen doorgang vinden vanwege het aanhouden van de coronacrisis. De NOW 3.0 kent uiteindelijk drie tijdvakken:

  • Eerste tijdvak (NOW 3.1): maximale vergoeding van 80% (bij 100% omzetverlies);
  • Tweede tijdvak (NOW 3.2): maximale vergoeding van 85% (bij 100% omzetverlies);
  • Derde tijdvak (NOW 3.3): maximale vergoeding van 85% (bij 100% omzetverlies). 

Ook was in de NOW 3.0-regeling opgenomen dat het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie in het tweede tijdvak (NOW 3.2) omhoog gaat. In het eerste tijdvak (NOW 3.1) zou minimaal sprake moet zijn van een omzetverlies van 20%. Het minimale percentage van omzetverlies blijft echter zowel in het tweede als derde tijdvak gelijk aan 20%. De regering ziet af van de verhoging naar 30% omzetverlies onder de NOW 3.2 en 3.3.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws