Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

In beginsel kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de overeengekomen periode. Alleen als er een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, is tussentijdse opzegging mogelijk. In deze blog bespreken wij de tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met én zonder een tussentijds opzegbeding.

Het tussentijds opzegbeding

Het tussentijds opzegbeding geeft de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen. Het beding moet aan een aantal eisen voldoen:

  • Het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen;
  • Het beding moet voor of tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst worden afgesproken (dit kan dus ook na indiensttreding);
  • Het beding moet voor beide partijen gelden.

Met tussentijds opzegbeding

Indien er in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding is opgenomen, kan de overeenkomst door zowel werkgever als werknemer tussentijds worden opgezegd.

Om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dient de werkgever bij het UWV of de kantonrechter (afhankelijk van de reden van het ontslag) voorafgaand toestemming te vragen. Daarnaast mag er tijdens de opzegging geen sprake zijn van een opzegverbod (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid) en moet de werkgever zich houden aan de opzegtermijn.

De werknemer kan met een enkel beroep op het tussentijds opzegbeding de arbeidsovereenkomst eenzijdig opzeggen. Daarbij dient de werknemer zich wel te houden aan de opzegtermijn.

Zonder tussentijds opzegbeding

Indien er in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen tussentijds opzegbeding is opgenomen, kan de overeenkomst in beginsel niet voortijdig worden opgezegd. Dat is alleen anders bij beëindiging tijdens de proeftijd of een geldig ontslag op staande voet. Beide partijen kunnen wel de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Schadevergoeding

Bij opzegging zonder tussentijds opzegbeding, is de opzeggende partij schadeplichtig. De schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het loon over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst. De rechter kan het schadebedrag matigen, maar niet tot minder dan het salaris over drie maanden.

Tussentijdse beëindiging met wederzijds goedvinden

Een mogelijkheid is om zonder tussentijds opzegbeding de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortijdig in onderling overleg te beëindigen. Dit kan door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tussen beide partijen, waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

 

Heeft u vragen over tussentijdse opzegging? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »