Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds worden opgezegd?

Nee, dat mag niet. Niet door de werkgever, maar ook niet door de werknemer. Dit is alleen anders als er een zogeheten tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Met name werknemers lijken zich hier niet altijd van bewust te zijn, met de nodige nadelige gevolgen van dien. Zo oordeelde recent de kantonrechter Zutphen dat een werknemer die tussentijds zijn bepaalde tijd contract zonder tussentijds opzegbeding had opgezegd, zijn werkgever een bedrag van afgerond EUR 34.000,- moest betalen (Ktr. Zutphen 28 maart 2017, AR 2017-0534).

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met tussentijds opzegbeding

Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een tussentijds opzegbeding is opgenomen, kan deze overeenkomst door zowel werkgever als werknemer tussentijds worden opgezegd. Een voorbeeld van een tussentijds opzegbeding:

“De arbeidsovereenkomst kan door ieder van partijen tussentijds worden opgezegd, tegen het einde van de kalendermaand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen als bepaald in artikel 7:672 BW. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden.”

Dit betekent echter niet dat de werkgever met enkel een beroep hierop de arbeidsovereenkomst eenzijdig kan doen eindigen. Afhankelijk van de reden die de werkgever heeft voor het ontslag dient hij namelijk ofwel het UWV voorafgaand om toestemming te vragen ofwel de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat laatste geval vindt dus feitelijk geen opzegging door de werkgever plaats, maar eindigt de arbeidsovereenkomst door ontbinding door de kantonrechter.

De werknemer kan wel met een enkel beroep op het tussentijds opzegbeding de arbeidsovereenkomst opzeggen. Daarbij dient de werknemer dan nog wel de voor hem/haar geldende opzegtermijn in acht te nemen (veelal een maand).

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding

Is in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen tussentijds opzegbeding overeengekomen, dan kan deze in beginsel niet voortijdig worden opgezegd. Wel kunnen beide partijen de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst voortijdig te ontbinden.

Gaat een werknemer toch tot opzegging van de arbeidsovereenkomst over, dan is de werknemer schadeplichtig richting de werkgever. Deze schade komt overeen met het salaris dat de werknemer over de resterende duur van de overeenkomst zou hebben ontvangen. Een rechter kan indien daarom door de werknemer wordt verzocht het totale schadebedrag wel matigen.

In de eerste alinea genoemde uitspraak had de werknemer de arbeidsovereenkomst zes maanden voor het einde van de arbeidsovereenkomst (zonder tussentijds opzegbeding) opgezegd. Hij werd door de rechter veroordeeld om aan zijn werkgever het loon over de resterende duur van zijn contract te betalen (zes maandsalarissen). De rechter vond dat er geen goede redenen waren om het totale bedrag te matigen.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws