Let op: vergeet niet de herplaatsingsverplichting!

Op 15 maart 2022 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een gebrekkige invulling aan de herplaatsingsverplichting door de werkgever niet in de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter kan worden geheeld. De werkgever moet dus al hebben voldaan aan het herplaatsingsvereiste vóórdat de kantonrechter beslist op het ontbindingsverzoek. Zo niet, dan dient het ontbindingsverzoek te worden afgewezen. Lees meer over deze uitspraak in onze blog.

De herplaatsingsplicht

De werkgever kan een arbeidsovereenkomst slechts opzeggen indien:

  1. Daar een redelijke grond voor is, én
  2. Herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Het onderzoeken van herplaatsingsmogelijkheden is dus een cruciaal vereiste voor het kunnen slagen van een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. De werkgever moet aannemelijk maken dat hij heeft voldaan aan zijn herplaatsingsplicht. Hiertoe worden de volgende eisen gesteld:

  • Herplaatsing in een andere functie moet binnen een redelijke termijn (in beginsel gelijk aan de wettelijke opzegtermijn) mogelijk zijn;
  • Onderzocht moet worden of de werknemer niet binnen redelijke tijd door scholing geschikt kan worden voor het verrichten van een andere, passende functie;
  • De functie moet passend zijn;
  • Herplaatsing moet in de rede liggen.

Een functie is passend wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer, al dan niet met behulp van scholing. De passende functie ziet zowel op openstaande vacatures en vacatures die binnen een redelijke termijn beschikbaar komen als reeds bezette arbeidsplaatsen door bijvoorbeeld tijdelijke werkkrachten of zelfstandigen.

Wat speelde hier?

De werkneemster is bij de Gemeente Utrecht onder meer verantwoordelijk voor de personeelsplanning van de Jeugdgezondheidszorg. De Gemeente heeft op een gegeven moment vastgesteld dat de afdeling personeelsplanning niet goed verloopt en de werkneemster meldt zich ziek. Na de ziekmelding wordt door de Gemeente meegedeeld dat de werkneemster uit haar functie wordt ontheven en dat er een ‘forse vertrouwensbreuk’ is ontstaan. De Gemeente bericht werkneemster vervolgens dat een ontbindingsverzoek zal worden ingediend.

Oordeel rechtbank

De Gemeente heeft de werkneemster in het kader van de herplaatsingsplicht op verschillende momenten vacatures slechts doorgestuurd. De kantonrechter oordeelt dat de Gemeente hiermee niet aan de herplaatsingsplicht heeft voldaan. Het enkel informeren over vacatures is onvoldoende. De Gemeente wordt door de kantonrechter wel in de gelegenheid gesteld om alsnog samen met de werkneemster te onderzoeken of er herplaatsingsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Oordeel Gerechtshof

Anders dan de kantonrechter, oordeelt het Gerechtshof dat onvoldoende inspanningen in het kader van herplaatsing niet kan worden geheeld in de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De werkgever moet dus al hebben voldaan aan de herplaatsingsplicht vóórdat de kantonrechter beslist op het ontbindingsverzoek. Dit is namelijk het moment waarop wordt beoordeeld of is voldaan aan alle vereisten voor het toewijzen van een ontbindingsverzoek en de herplaatsingsplicht is immers één van die twee vereisten. Indien op het moment dat de kantonrechter moet beslissen op het ontbindingsverzoek nog niet is voldaan aan het herplaatsingsvereiste, moet het ontbindingsverzoek dan ook worden afgewezen.

 

Heeft u vragen over de herplaatsingsplicht? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws