Let op: sinds 1 juli zijn de eisen van de risico-inventarisatie en -evaluatie aangescherpt

Op grond van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: ‘Arbowet’) is elke werkgever in Nederland verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (hierna: ‘RI&E’) op te stellen, inclusief een plan van aanpak. Sinds 1 juli zijn de eisen die worden gesteld aan de RI&E en de toetsing van de RI&E aangescherpt en uitgebreid. In deze blog leest u op hoofdlijnen welke veranderingen hebben plaatsgevonden.

Eisen aan de RI&E

Een RI&E dient actueel te zijn. De recente ontwikkelingen op het gebied van hybride werken (COVID-19) en seksuele intimidatie (#MeToo) dienen dan ook meegenomen te worden in de RI&E. Hiertoe zal de werkgever in de RI&E de arbeidsrisico’s van het thuiswerken in kaart moeten brengen en specifiek aandacht moeten besteden aan ongewenst gedrag. Denk bijvoorbeeld aan ergonomisch verantwoord thuiswerken en het aanwijzen van een vertrouwenspersoon.

Daarnaast dient in de RI&E niet meer alleen het risico en de hiertoe genomen maatregelen inzichtelijk te worden gemaakt, maar zal de werkgever tegenwoordig ook de onderliggende oorzaak van het risico moeten beschrijven. Daar komt bij dat de werkgever naast het opstellen van de RI&E ook de effectiviteit van de genomen maatregelen zal moeten onderzoeken en evalueren.

Toetsing van de RI&E

Naast aanscherping van de eisen die worden gesteld aan de RI&E, is ook de toetsing hiervan verder aan banden gelegd. Dit om de kwaliteit van de RI&E te verbeteren. De RI&E zal – in het geval dat sprake is van 25 werknemers of meer – getoetst moeten worden door een gecertifieerde arbokerndeskundige, te weten: een hogere veiligheidskundige, een arbeidshygiënist, een arbeids- en organisatiedeskundige en een BIG-geregistreerde bedrijfsarts. De eisen die worden gesteld aan certificering van kerndeskundigen zijn tevens strenger. Dit moet ervoor zorgen dat de competenties van de kerndeskundigen beter aansluiten bij de specifieke risico’s.

Ook de wijze waarop de RI&E getoetst wordt, is veranderd. Er is een tweedeling in de toetsing van de RI&E aangebracht, te weten: de systeemtoets en scopetoets. De systeemtoets kan door elk van de eerdergenoemde kerndeskundigen worden uitgevoerd en beoordeelt slechts de algemene eisen, zoals volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit. De scopetoets gaat verder dan dat. De werkgever zal hiervoor een specifieke arbokerndeskundige moeten inschakelen met een scope die het beste aansluit bij de risico’s die zich kunnen voordoen in de organisatie. Het kan voorkomen dat een organisatie twee of meer arbokerndeskundigen zal moeten inschakelen, omdat de risicogebieden breder zijn dan die welke vallen binnen de scope van één arbokerndeskundige (lees: binnen zijn expertisegebied).

 

Twijfelt u of uw RI&E aan deze nieuwe regels voldoet? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws