Kroniek deel 5: Prepack, doorstart, kan dat nog wel? Lees het hier

De Kroniek Arbeidsrecht geschreven door Christiaan Oberman, Karol Hillebrandt en Nadia Adnani bevat de meest belangwekkende uitspraken van het afgelopen jaar. Gedurende 6 weken zullen we elke dinsdag een arbeidsrechtelijk onderwerp uit de Kroniek belichten. Deze week staan we stil bij de regels voor overgang van onderneming in het kader van een prepack.

 

Prepack

Op grond van artikel 7:666 BW zijn de regels voor overgang van onderneming van artikel 7:662 e.v. BW niet van toepassing, indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard. In de Smallsteps-zaak (HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489) speelde de vraag of deze uitzondering ook geldt in een zogenoemde prepack-situatie.

De prepack houdt in dat de doorstart van de onderneming in overleg met de beoogd curator wordt voorbereid, vóórdat het faillissement door de rechtbank is uitgesproken. De doorstart kan op deze wijze onmiddellijk na de faillietverklaring worden geeffectueerd.

 

Smallsteps

In de Smallsteps-zaak beantwoordde het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) prejudiciële vragen van de Rechtbank Midden-Nederland over hoe deze situatie zich verhoudt tot Richtlijn 2001/23/EG inzake overgang van onderneming.

Het HvJ EU overweegt dat op grond van de richtlijn de toepassing van de regels voor overgang van onderneming kan worden uitgezonderd indien aan drie voorwaarden is voldaan: 1) de werkgever moet zijn verwikkeld in een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure, 2) met het oog op de liquidatie van het vermogen van de onderneming en 3) waarbij de procedure onder toezicht van een overheidsinstantie staat. Het HvJ EU overweegt vervolgens dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, omdat het faillissement in deze zaak niet is uitgesproken met het oog op liquidatie van de onderneming, maar juist met als doel om de onderneming via een doorstart te kunnen voortzetten. Hieronder volgen twee voorbeelden uit de praktijk.

 

FNV/ B.V. X

In een recente zaak heeft de rechtbank Limburg (Rb. Limburg 26 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:9137) geoordeeld dat de aan de rechtbank voorgelegde faillissementsprocedure was ingeleid met het oog op doorstart van de failliet en niet (louter) was gericht op liquidatie van het vermogen. Hierdoor was niet aan de tweede voorwaarde uit de Smallsteps-zaak voldaan. Aldus behouden de beschermingsregels voor werknemers in geval van een overgang van onderneming hun werking. Benieuwd naar de feiten en de beoordeling van deze zaak? Lees hier het artikel van Nadia Adnani dat onlangs ook in de SDU Opmaat is verschenen.

 

Bogra Uitvaartkisten

In een zaak bij de rechtbank Noord-Holland (Rb. Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2017:8423) speelde het volgende. Aan Bogra B.V. is surseance van betaling verleend. Vervolgens wordt de surseance van betaling omgezet in een faillissement. Dezelfde dag heeft de curator de arbeidsovereenkomsten met alle werknemers van Bogra B.V. opgezegd. Nadien wordt een deel van de activa aan Bogra Uitvaartkisten B.V. verkocht en worden 37 van de in totaal 59 in dienst genomen.

De rechtbank oordeelt dat in dit geval geen sprake is van overgang van onderneming. De rechtbank overweegt als volgt:  

De conclusie van het voorgaande is dat in dit geval geen sprake is geweest van een prepack zoals bedoeld in de Smallsteps-uitspraak. Er is immers niet gebleken van een prepack die vóór het faillissement tot in de kleinste details de overdracht van de onderneming beoogde voor te bereiden, er heeft niet direct na het faillissement, maar pas na ongeveer drie weken een overname van de onderneming plaatsgevonden, en de activatransactie is geschied onder toezicht van de rechter-commissaris. Verzoekers kunnen daarom niet worden gevolgd in hun standpunt dat zij door overgang van onderneming van rechtswege in dienst zijn getreden bij Bogra Uitvaartkisten. Een richtlijnconforme uitleg van artikel 7:666 lid 1, onderdeel a, BW brengt mee dat de artikelen 7:662 tot en met 7:665 BW niet van toepassing zijn op de overgang van de onderneming, nu Bogra in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort.

 

Mocht u nog vragen hebben over de prepack of de regels omtrent overgang van onderneming, neem dan gerust contact met ons op.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws