Geen sprake van disfunctioneren nu de arbeidsovereenkomst meermaals is verlengd, wel een verstoorde arbeidsverhouding met een billijke vergoeding van EUR 12.000,-

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond van disfunctioneren en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Het disfunctioneren is niet komen vast te staan. Wel ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Feiten
Bakkersland houdt zich bedrijfsmatig bezig met het bereiden van brood- en banketproducten. De werknemer is op 2 november 2014 in dienst getreden bij Bakkersland op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar in de functie van Teamleider Inpak/Verdeel/Expeditie. De arbeidsovereenkomst met werknemer is tweemaal verlengd voor bepaalde tijd. Aansluitend is de arbeidsovereenkomst met ingang van 30 oktober 2016 voor onbepaalde tijd voortgezet. Bakkersland heeft aan de werknemer een extern coachingstraject aangeboden bij HBM Health & Talent. Na één coachingsgesprek heeft Bakkersland aan de werknemer meegedeeld geen vertrouwen meer te hebben in een vruchtbare samenwerking.

De werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke termijn te ontbinden onder toekenning van detransitievergoeding, primair wegens disfunctioneren, subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Beoordeling kantonrechter

d-grond
De kantonrechter oordeelt dat het functioneren van de werknemer kennelijk niet onder de maat was. De in 2015 gehouden gesprekken zijn kritisch van toon over de wijze waarop werknemer functioneert. Rode draad in die gesprekken is dat Bakkersland kritisch is over de leidinggevende capaciteiten van de werknemer en dat hij teveel verzandt in details. In een verslag van 2 oktober 2015 staat zelfs vermeld dat de tijd begint te dringen en dat, indien geen echte verbetering in het leidinggevende aspect is waar te nemen, het tijdelijke contract niet zal worden verlengd. In de daaropvolgende gesprekken tot en met 22 januari 2016 blijft Bakkersland kritisch ten aanzien van het functioneren van de werknemer. In de voortgangsgesprekken is voornamelijk besproken wat er in de visie van Bakkersland allemaal schort aan het functioneren van werknemer en wat hij zelf dient te doen om tot verbetering te komen. Incidenteel wordt aan de werknemer een tip gegeven ter verbetering van zijn functioneren. Dat gericht is gewerkt aan concrete verbeterpunten in het functioneren van de werknemer valt in de gespreksverslagen niet te lezen. Kort gezegd: een verbeterplan heeft al die tijd ontbroken. Het functioneren van de werknemer was kennelijk niet onder de maat, want Bakkersland heeft de arbeidsovereenkomst tweemaal voor bepaalde tijd en aansluitend voor onbepaalde tijd voortgezet. Een andere uitleg kan de kantonrechter aan die voortzettingen niet geven, want Bakkersland heeft op 2 oktober 2015 zelf expliciet gesteld dat de arbeidsovereenkomst niet voortgezet zou worden als het functioneren van de werknemer niet echt verbeterde. Voor zover het functioneren te wensen overliet, heeft de werknemer onvoldoende gelegenheid gekregen van Bakkersland om daar verbetering in aan te brengen.

g-grond
Dat de arbeidsverhoudingen zijn verstoord, is door de werknemer erkend. Ook de werknemer ziet geen mogelijkheid meer om voor Bakkersland te blijven werken.

Transitievergoeding
De kantonrechter ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst. Bakkersland is de transitievergoeding verschuldigd.

Billijke vergoeding
Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend, omdat de kantonrechter van oordeel is dat Bakkersland een ernstig verwijt gemaakt dient te worden van de verstoorde arbeidsverhouding. Bakkersland heeft de werknemer aanhoudend bekritiseerd op diens functioneren. Dat dit functioneren onder de maat was, kan zij echter niet volhouden aangezien de arbeidsovereenkomst telkens is voortgezet, laatstelijk zelfs voor onbepaalde tijd. Dat die kritiek een eerste aanzet is geweest van een verstoorde verhouding tussen partijen is aannemelijk, maar dit is dan wel te wijten aan Bakkersland. Dat Bakkersland de werknemer heeft willen helpen zijn functioneren te verbeteren, is niet aannemelijk. Het coachingstraject heeft namelijk alle kenmerken van een (aanloop naar een) exit-traject, aangezien reeds na één sessie met de werknemer is besproken dat er weinig vooruitgang geboekt wordt. Bovendien heeft Bakkersland na iets meer dan een maand -nog voordat het traject was afgerond – reeds besloten om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen en hem vrijgesteld van werkzaamheden. Als gevolg van dit aan Bakkersland ernstig te verwijten optreden is de arbeidsverhouding tussen partijen verstoord. Bakkersland dient om die reden aan de werknemer een billijke vergoeding te betalen.

Bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding laat de kantonrechter buiten beschouwing dat de werknemer thans door Bakkersland is vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. De omstandigheid dat de werknemer geen werkzaamheden meer verricht maar wel loon ontvangt dient gelet op omstandigheden van het geval volledig voor rekening en risico van Bakkersland te blijven. De kantonrechter schat in dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen, indien het verzoek niet was ingediend, nog ongeveer een halfjaar zou hebben geduurd. -De arbeidsverhouding zou naar verwachting steeds verstoorder raken, Bakkersland zou de werknemer nog meer gaan ‘zoeken’, de werknemer zou nog meer ‘de hakken in het zand’ gaan zetten of bezwijken onder de druk en partijen zouden alsnog in beider belang uit elkaar moeten gaan. De werknemer zou gedurende die periode dus nog in totaal circa EUR 15.000 loon ontvangen hebben. Een vergoeding tot deze hoogte acht de kantonrechter derhalve reëel.Hierop strekt dan wel de transitievergoeding in mindering, zodat daarom aan de werknemer afgerond EUR 12.000 bruto billijke vergoeding wordt toegewezen.

Rechtbank Limburg 10 augustus 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8407 (datum publicatie: 1 september 2017)

Opmerkingen achteraf
Deze beschikking is in lijn met het New Hairstyle-arrest (JAR 2017/188). In dit arrest is bepaald dat voor de omvang van de billijke vergoeding rekening dient te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Ook zijn een aantal omstandigheden genoemd die een rol (kunnen) spelen bij het bepalen van de billijke vergoeding. De billijke vergoeding is een vorm van een schadevergoeding. Een werknemer dient in de positie te worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de werkgever niet ernstig verwijtbaar zou hebben gehandeld.

Dit nieuwsbericht is geschreven door mr. M. van den Eeckhout, advocaat bij Palthe Oberman Advocaten te Amsterdam. Dit nieuwsbericht is gepubliceerd in de nieuwsbrieven van Sdu OpMaat Arbeidsrecht en Rechtsorde.
 

 
Gegevens
Wetgeving
artikel 7:669 lid 3 sub d BW
artikel 7:673 BW
artikel 7:681 BW
Jurisprudentie
ECLI:NL:RBLIM:2017:8407
Publicatiedatum
11-09-2017
Nummer
2017/463

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »