Fraude opgelicht nr. 11 is verschenen

Op 8 juli 2022 is ‘Fraude opgelicht’ verschenen. ’Fraude opgelicht’ is een maandelijkse nieuwsbrief, waarin recente uitspraken over fraude kort worden opgelicht en met een wenk van een korte duiding worden voorzien. Aan de hand hiervan kunt u lezen hoe fraude wel of juist niet had moeten worden aangepakt. 

Indien u belangstelling heeft om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@paltheoberman.nl.

Lees hieronder één van de recente uitspraken die in de nieuwsbrief is besproken.

Grensoverschrijdend gedrag in afhankelijkheidsrelaties levert geen vuistregel voor ernstig verwijtbaarheid gedrag

De Hoge Raad heeft zich in zijn arrest van 24 juni 2022 uitgelaten over de uitzondering op het toekennen van een transitievergoeding. In deze zaak wordt een docent bewegingsleer van een hoge school in Maastricht beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens studentes, te weten het geven van full body massages. De Hogeschool verzoekt om ontbinding op grond van verwijtbaar handelen zonder hierbij een transitievergoeding toe te kennen aan de docent. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de gedragingen van de docent verwijtbaar zijn, maar niet ernstig verwijtbaar.

Aan de Hoge Raad de vraag of in geval van grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidssituatie, zoals een docent-studentverhouding, als vuistregel kan gelden dat er sprake is van ernstige verwijtbaarheid, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Nee, antwoordt de Hoge Raad. Op het recht van de werknemer op een transitievergoeding, bestaan enkele uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De werknemer kan zijn recht op een transitievergoeding alleen kwijtraken in uitzonderlijke gevallen. Daarbij is niet alleen het handelen of nalaten van de werknemer van doorslaggevende betekenis, maar ook het handelen of nalaten van de werkgever. Daar past een vuistregel als genoemd niet.

Vindplaats: Hoge Raad 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:950

Wenk: De Hoge Raad maakt duidelijk dat het verlies van het recht op een transitievergoeding alleen bij uitzondering mogelijk is. Of hiervan sprake is moet telkens van geval tot geval worden beoordeeld. Een vuistregel dat seksueel overschrijdend gedrag in afhankelijkheidsrelaties in beginsel kwalificeert als ernstig verwijtbaar gedrag past daar niet bij. 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws