Fiscale voorstellen Belastingplan 2014

“Op 17 september jl. heeft het kabinet het zogeheten Belastingplan 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. In het Belastingplan 2014 zijn verschillende voorstellen opgenomen die de arbeidsrechtpraktijk raken. Hieronder zal kort bij twee van dergelijke voorstellen worden stilgestaan.

Verval stamrechtvrijstelling
Op dit moment is nog in de Wet op de loonbelasting 1964 een vrijstelling van belastingheffing opgenomen ten aanzien van aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven inkomen (zoals ontslagvergoedingen). Hierdoor mag een werkgever het brutobedrag aan ontslagvergoeding volledig storten in een stamrechtfaciliteit van de werknemer, zonder dat de werkgever daarover loonbelasting hoeft in te houden. Dit leidt tot uitstel van belastingafdracht tegen een vaak gunstiger belastingtarief; pas wanneer de voormalig-werknemer een bedrag uit de faciliteit ontvangt, wordt over dat lagere bedrag belasting geheven.

Het voorstel is om per 1 januari 2014 deze stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten geheel af te schaffen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014 ontvangen ontslagvergoedingen in het jaar van ontvangst volledig in box 1 (tegen het progressieve tarief) in de belastingheffing moeten worden betrokken.

Wij adviseren werknemers van wie de arbeidsovereenkomst in de komende periode zal eindigen op dit punt advies in te winnen bij een fiscaal adviseur.

Verlenging crisisheffing
In 2013 werd de zogeheten ‘crisisheffing’ (ook wel pseudo-eindheffing voor ‘hoog’ loon) voor de duur van één jaar ingevoerd. Dit hield in dat iedere werkgever in 2013 een extra heffing van 16% verschuldigd was voor zover het uit tegenwoordige dienstbetrekking genoten loon van een werknemer in 2012 een bedrag van EUR 150.000,– overtrof.

Deze maatregel wordt met één jaar ongewijzigd verlengd. Dit betekent dat werkgevers ook in 2014 deze extra heffing van 16% verschuldigd zullen zijn voor zover wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden. In de meeste gevallen zal deze heffing bij de loonbelastingaangifte in maart 2014 worden meegenomen, waarna betaling in april 2014 dient plaats te vinden.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 - 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws