Derde wijziging NOW 1.0

Op 27 mei 2020 heeft Minister Koolmees de derde wijziging van de NOW-regeling 1.0 bekendgemaakt. In deze blog bespreken we de wijzigingen op hoofdlijnen.

De NOW-regeling 2.0 is op dit moment nog niet bekendgemaakt. In een brief heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer al wel geïnformeerd over de ontslagboete. De verplichting om geen ontslag aan te vragen zal in de NOW-regeling 2.0 waarschijnlijk worden gehandhaafd, maar de korting op de subsidie zal worden verlaagd van 150% naar 100%. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

Loonsombepaling voor seizoensbedrijven

Bedrijven die gedurende de winterperiode veel minder personeel in dienst hebben kunnen accurater worden ondersteund doordat in de NOW-regeling een alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte is opgenomen. Deze houdt in dat een stijging van de loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 ten opzichte van de maand januari 2020 kan worden meegenomen in de vaststelling van de hoogte van de subsidie. Voorwaarde is dat de loonsom in de genoemde periode hoger was dan driemaal de loonsom van januari. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei gemaximeerd op het niveau van maart.

Door de wijziging kunnen bedrijven zonder loonsom in januari 2020, die wel een loonsom in maart tot en met mei 2020 hebben, mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking komen. Indien zij eerder een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen zij door het UWV worden benaderd.

De alternatieve rekenmethode voor de loonsom ziet op de vaststelling van (de hoogte van) de subsidie. De bevoorschotting (van 80% van het verleende subsidiebedrag) blijft onveranderd, ook voor nieuwe subsidieaanvragen. Dit betekent dat een aanvrager enkel bij vaststelling (aanvullende) subsidie-tegemoetkoming kan ontvangen via voornoemde alternatieve rekenmethode voor de loonsom. Vaststelling vindt voor iedere aanvrager plaats na afloop van de subsidieperiode(s).

De alternatieve rekenmethode wordt automatisch toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt. Voor gevallen waar de eerdere berekening voordeliger is, zal de eerdere berekening blijven gelden.

Overgang van onderneming

De al in de NOW-regeling opgenomen bepaling voor startende  ondernemingen kan ook als mogelijkheid worden gebruikt bij een onderneming die (een deel van) een andere onderneming heeft overgenomen. Hierdoor kan de omzet in de aaneengesloten kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 worden vergeleken met de omzet in de periode vanaf de eerste kalendermaand vanaf de dag van overgang voor de kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar drie maanden (de “referte-omzet”). Zo kan beter aangesloten worden bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die een overname hebben gedaan voorafgaand aan de introductie van de NOW-regeling.

Net als voor startende ondernemingen geldt voor ondernemingen die een overname hebben gedaan en gebruik willen maken van de regeling, dat deze overname minimaal één kalendermaand voor 29 februari 2020 ligt; er moet immers een relevante refertemaand overblijven.

Daarnaast kunnen ook de loonsombepalingen voor seizoensbedrijven uitkomst bieden.

Dertiende maand uit de loonsom filteren

Een eventuele dertiende maand, uitgekeerd in januari, wordt uit de loonsom ‘gefilterd’. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij de definitieve vaststelling. Eenmalige bonussen of vakantietoeslagen kunnen, zo blijkt uit de toelichting op de gewijzigde NOW-regeling, niet uit de loonsom worden gefilterd.

Langer openstellen aanvraagtijdvak

Het aanvraagtijdvak van het eerste subsidiepakket wordt verlengd van 31 mei naar 5 juni 2020. Dit houdt verband met de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de periode maart tot en met mei 2020 en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen (zie hiervoor). Hierdoor kunnen werkgevers die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming op grond van de NOW mogelijk alsnog succesvol een aanvraag doen. De wijzigingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 20 mei 2020.

Financiële grens overleggen accountantsverklaring

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van € 100.000,- of meer. Om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die (veel) hoger is dan € 125.000,-, zonder dat daarbij een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd, wordt ook bij een vast te stellen subsidie van € 125.000,- of meer een accountantsverklaring vereist. Bedrijven zullen daarbij zelf een berekening moeten maken of zij een accountantsverklaring nodig hebben.

Bij de genoemde bedragen wordt telkens uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. De controle door de accountant is immers van belang voor het vaststellen van de omzetdaling, en die wordt op dat niveau beoordeeld.

Als er geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden zal, bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven de   € 25.000,-, een verklaring van een derde overlegd moeten worden die de omzetdaling bevestigt. Dit kan een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie zijn.

Mogelijkheid tot indienen van een aanvraag om vaststelling

Aanvankelijk was beoogd dat verzoeken om vaststelling vanaf 1 juni 2020 gedaan konden worden. Inmiddels is volgens het kabinet duidelijk dat het niet wenselijk is dat het aanvraag- (ook van NOW 2.0) en het vaststellingsproces elkaar overlappen. Daarom wordt bepaald dat vaststelling van de eerste subsidieperiode kan worden aangevraagd na 6 oktober 2020. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De termijn voor vaststelling voor aanvragen waarvoor een verklaring van een accountant is vereist is verlengd naar 38 weken.

 

De relevante documentatie vanuit de Rijksoverheid treft u hieronder aan:

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »