De WTV-regeling is ingetrokken; introductie Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege het Corona-virus werden de vergunningen tot Werktijdverkorting (WTV) massaal aangevraagd. Dit werden er zoveel dat de regeling niet meer uitvoerbaar was. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting daarom ingetrokken en introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

In het kort

Kort gezegd komt de regeling erop neer dat werkgevers een tegemoetkoming krijgen van 90% van de loonsom. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Voorts gelden de volgende voorwaarden voor toekenning van de compensatie:

  1. De werkgever dient gedurende de periode waarin loonkosten gecompenseerd worden géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers. Een ontslag op andere gronden, bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, blijft dus wel mogelijk.

  2. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

  3. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig met nog eens 3 maanden verlengd kan worden  (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

De regeling heeft terugwerkende kracht en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Ook is van belang dat de NOW tevens van toepassing is op oproepkrachten.

Dient 100% van het loon doorbetaald te worden?

Ja, voorwaarde voor toekenning van de looncompensatie op grond van de NOW is dat de werkgever 100% van het loon dient door te betalen. 

De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van de loonsom. Het is echter nog niet duidelijk of dat begrensd zal worden door het maximum dagloon. Voor het antwoord op die vraag dient de tekst van de maatregel afgewacht te worden.

Welke invloed heeft de nieuwe maatregel op opgebouwde WW-rechten?

Geen. De tegemoetkomingsregeling staat los van de WW.

Wat gebeurt er met reeds ingediende of lopende aanvragen tot WTV?

Als al een toekenning voor WTV is verkregen dan blijft deze vergunning van kracht. Wanneer deze na afloop daarvan verlengd dient te worden, kan dat door gebruik te maken van de NOW. De lopende aanvraag voor de WTV wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. 

Wanneer en waar kan een aanvraag voor de NOW worden ingediend?

Dat zal bij het UWV zijn, maar is op dit moment nog niet mogelijk. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt door de Minister. De periode waarover tegemoetkoming kan worden verkregen, hangt echter niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt namelijk in aanmerking voor tegemoetkoming.

Voor meer informatie, zie tevens de website van de Rijksoverheid: klik hier.

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws