De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In de praktijk merken we dat werkgevers niet goed op de hoogte zijn van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Daarom zetten we in deze blog de belangrijkste rechten en verplichtingen van deze wet uiteen.

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is op 1 januari 2016 in werking getreden. Het doel van deze wet is het opheffen van belemmeringen voor het in dienst hebben of houden van AOW-gerechtigden. Voor deze werknemers geldt onder meer dat kan worden opgezegd zonder toestemming van het UWV indien de AOW-gerechtigde leeftijd na indiensttreding bereikt wordt.

 

Verplichtingen bij arbeidsongeschikte AOW’er

Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd hoeft er bij arbeidsongeschiktheid geen tweede spoor re-integratie plaats te vinden en hoeft er geen Plan van Aanpak te worden opgesteld.

Daarnaast wordt de duur van de loondoorbetalingsverplichting, het opzegverbod en de re-integratieverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd door deze wet beperkt tot 6 weken. Op grond van de overgangsregeling bij deze wet geldt voor deze verplichtingen echter voorlopig een termijn van 13 weken (en dus niet van 6 weken).

De overgangsregeling

De overgangsregeling heeft het doel om mogelijke verdringing te beperken tussen AOW-gerechtigde werknemers en oudere werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Per april 2021 zou de overgangsregeling komen te eindigen. Dit zou betekenen dat per 1 april 2021 voor AOW-gerechtigde werknemers de termijn van 13 weken zou worden gewijzigd naar 6 weken voor de loondoorbetalingsverplichting, het opzegverbod en de re-integratieverplichtingen tijdens ziekte.

Na de noodkreet van het UWV dat de uitvoering hiervan voor het UWV niet haalbaar is, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 maart 2021 kenbaar gemaakt dat het overgangsrecht vooralsnog niet zal eindigen voor 1 januari 2022. Dit betekent dus dat voor de wettelijke bepalingen hierboven nog steeds de termijn van 13 weken geldt.

De opzegtermijn

De opzegtermijn voor de werkgever is beperkt tot één maand, ongeacht de lengte van het dienstverband.

De ketenregeling

De ketenregeling is aangepast voor AOW-gerechtigden. Na zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na vier jaar dienstverband ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in plaats van na drie arbeidsovereenkomsten of na drie jaar dienstverband.

De Wet aanpassing arbeidsduur

De Wet aanpassing arbeidsduur geldt niet langer voor AOW-gerechtigden. Dit betekent dat de werkgever niet verplicht is in te gaan op verzoeken om uitbreiding of vermindering van het aantal te werken uren.

De Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag

De Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag is (ook) van toepassing op AOW-gerechtigden.

Ziektewetuitkering

Er is voor bepaalde AOW-gerechtigden een recht op een Ziektewetuitkering geïntroduceerd voor de duur van maximaal zes weken. Het ziekengeld wordt verhaald op de werkgever, omdat met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt niet langer premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.

Transitievergoeding

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op of nadat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

 

Heeft u vragen over (de overgangsregeling van) de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws