Berekening transitievergoeding en vergoeding aanzegplicht

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn onder meer de aanzegtermijn en de transitievergoeding geïntroduceerd (zie daarover onze eerdere nieuwsberichten). Van welk salaris dient te worden uitgegaan bij de berekening van de vergoeding als de aanzegtermijn niet of niet tijdig in acht genomen is? En welke onderdelen van het salaris moeten er worden meegenomen bij de berekening van de in de wet opgenomen transitievergoeding?

Berekening vergoeding in verband met het niet (tijdig) in acht nemen van de aanzegtermijn

Aanzegtermijn en vergoeding

Voor arbeidsovereenkomsten met een duur van ten minste zes maanden geldt een wettelijke, schriftelijke aanzegplicht van een maand voor het eindigen van de overeenkomst. Daarbij is niet van belang of de arbeidsovereenkomst al dan niet verlengd wordt. Als de arbeidsovereenkomst verlengd wordt, dan dient ook te worden aangegeven onder welke voorwaarden er verlengd wordt. Indien de aanzegtermijn niet in acht wordt genomen dan is de werkgever de werknemer een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd. Als te laat wordt aangezegd dan is een vergoeding naar rato verschuldigd.

Vaste arbeidsduur

Bij de berekening van de genoemde vergoeding wordt rekening gehouden met het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Er dient te worden uitgegaan van werkdagen en niet van kalenderdagen.

Geen of een wisselende arbeidsduur

Indien geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen, dan dient het bruto uurloon te worden vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand over een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Was de duur van de arbeidsovereenkomst korter dan twaalf maanden, dan wordt het gemiddelde over die kortere arbeidsduur genomen. Periodes van verlof, staking en ziekte worden niet meegenomen bij de berekening van de gemiddelde arbeidsduur.

Componenten die niet meetellen

Vakantiegeld en andere looncomponenten worden niet meegenomen bij de berekening van de vergoeding in verband met de aanzegplicht.

Berekening transitievergoeding

Transitievergoeding

Indien een werknemer ten minste 24 maanden bij een werkgever in dienst geweest is en het initiatief tot beëindiging (of het niet verlengen) van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt, dan heeft een werknemer in principe recht op de transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding is wettelijk bepaald. Globaal komt het er op neer dat een werknemer de eerste tien jaar van het dienstverband recht heeft op een derde maandsalaris per dienstjaar en daarna een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Er geldt een aantal uitzonderingsgevallen en overgangsregels.

De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2016 EUR 76.000,- bruto, dan wel een jaarsalaris, indien dat hoger is.

Uitgebreider begrip maandsalaris

Het begrip maandsalaris bij de berekening van de transitievergoeding is uitgebreider dan bij de berekening van de vergoeding voor het niet (tijdig) in acht nemen van de aanzegtermijn. Het maandsalaris als genoemd bij de vergoeding in verband met het niet in acht nemen van de aanzegtermijn moet voor de berekening van de transitievergoeding te worden vermeerderd met:

  • vakantiegeld en vaste eindejaarsuitkering;
  • overeengekomen vaste looncomponenten (overwerkvergoeding, ploegentoeslag, andere vaste toeslagen);
  • overeengekomen variabele looncomponenten (bonus, winstuitkering, variabele eindejaarsuitkering).

Daarbij is van belang dat het looncomponent is overeengekomen, bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of cao. Het is niet nodig dat een looncomponent structureel wordt toegekend.

Referteperiode

Voor de vaste looncomponenten geldt dat wordt gekeken naar de inkomsten gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Voor de variabele looncomponenten geldt een referteperiode van drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Indien de duur van de arbeidsovereenkomst korter was, dan wordt uitgegaan van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Componenten die niet meetellen

Componenten die niet meetellen bij de berekening van de transitievergoeding zijn de werkgeversbijdrage voor het pensioen, de werkgeversbijdrage voor de zorgverzekeringswet, de door de werkgever ter beschikking gestelde auto en onkostenvergoedingen.

Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u een van onze advocaten bellen, die u kort over dit onderwerp bijpraat (tel: 020 – 344 61 00).

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »