Arbeidsrechtelijke aspecten van de NOW

Vandaag, op 31 maart 2020, is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (hierna: NOW) bekendgemaakt. De NOW heeft ten doel om werkloosheid als gevolg van de Coronacrisis zo veel mogelijk te voorkomen.

De NOW voorziet in een subsidieverlening voor de loonkosten van drie maanden. De loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020 worden gecompenseerd.

De mogelijkheid bestaat dat de NOW met drie maanden wordt verlengd. Aanvragen kunnen vanaf 6 april a.s. worden ingediend bij het UWV. Na ontvangst van de volledige aanvraag streeft het UWV ernaar om binnen twee à vier weken een voorschot van 80% van de subsidie uit te betalen. De betaling zal in drie termijnen plaatsvinden. Het UWV dient binnen 13 weken na de aanvraag de definitieve subsidie vast te stellen.

Wanneer bestaat recht op subsidie?

Werkgevers die gedurende drie aaneengesloten maanden (gelegen tussen 1 maart en 31 juli 2020) verwachten te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van ten minste 20%, komen in aanmerking voor een subsidie. 

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling. De subsidie wordt gebaseerd op de loonsom in januari 2020 en bedraagt maximaal 90% daarvan. Van belang is verder dat (i) per werknemer maximaal EUR 9.538 bruto aan salaris voor subsidie in aanmerking komt (zijnde twee maal het maximum dagloon) en (ii) de loonsom wordt gecorrigeerd met een factor 1,3 om zo ook rekening te houden met de verschillende werkgeverslasten (zoals premies voor pensioen, vakantiebijslag en werknemersverzekeringen). 

Hoe wordt de omzetdaling berekend?

Kort gezegd wordt de omzetdaling berekend door een vergelijking te maken tussen de te verwachten omzet in de drie gekozen aaneengesloten maanden in 2020 (startende op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) en de zogenoemde “referentie-omzet”. De referentie-omzet is de omzet over het jaar 2019 gedeeld door vier. De omzetdaling wordt vastgesteld door het verschil tussen de referentie-omzet en de omzet in de drie gekozen aaneengesloten maanden te delen door de referentie-omzet. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten (naar boven afgerond). 

Van belang is verder dat voor de omzetdaling wordt uitgegaan van de omzetdaling van de rechtspersoon, tenzij die rechtspersoon onderdeel is van een concern. In dat geval wordt uitgegaan van de omzetdaling van het gehele concern. 

Wat zijn de belangrijkste arbeidsrechtelijke verplichtingen?

De NOW introduceert de volgende arbeidsrechtelijke verplichtingen voor werkgevers:

  • De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Werknemers hebben recht op volledige loondoorbetaling als zij een vaste arbeidsomvang hebben. Voor werknemers met een flexibele arbeidsomvang (oproepkrachten) bestaat niet altijd een loondoorbetalingsverplichting. Dat is bijvoorbeeld het geval als zij geen succesvol beroep kunnen doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. De NOW voorziet echter ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan zulke werknemers dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn.
  • De werkgever dient in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen verzoek in bij het UWV voor een ontslagvergunning op bedrijfseconomische redenen. Indien dat toch gebeurt, wordt de subsidie gekort. In dat geval geldt dat het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% hetgeen vervolgens in mindering wordt gebracht op de loonsommen.
  • De werkgever is verplicht om de ondernemingsraad, personeelsvergadering of (bij het ontbreken daarvan) de werknemers te informeren over de subsidieverlening. De wetgever benoemt dat dit ook een mogelijkheid biedt om met de werknemers in overleg te treden om te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opschorten van uitbetaling van vakantiegeld en het opnemen van bijvoorbeeld vakantiedagen en ADV/ATV-dagen.
  • De werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten.

 

Aarzel niet om contact met één van onze specialisten op te nemen voor nadere vragen of indien overleg gewenst is.

 

De relevante onderliggende documentatie vanuit de Rijksoverheid treft u hieronder aan: 

 

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »