Actualiteit – Hoofdlijnenbrief minister van SZW, Arbeidsmarkt 2023!

Op 5 juli 2022 is de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van de minister van SZW verschenen. Hierin wordt onder meer een aanpak ter modernisering van de arbeidsmarkt beschreven en een wetgevingsherziening in 2023 aangekondigd. Het doel is om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties te stimuleren. Lees in deze blog in het kort de door de Minister voorgestelde maatregelen (welke thans ter goedkeuring voorliggen bij de Tweede Kamer).

Nul-uren en min-max contracten afschaffen

Het kabinet is van mening dat oproepcontracten (zoals nul-urencontracten en min-max contracten) weinig zekerheid bieden, namelijk inkomensonzekerheid en roosteronzekerheid. Het kabinet kiest er daarom voor om oproepcontracten in hun huidige vorm af te schaffen. Dit betekent dat nul-urencontracten en min-max contracten in hun huidige vorm niet langer toegestaan zijn. Deze contracten worden vervangen door een basiscontract. Er zal een uitzondering gelden voor studenten.

Uitzendovereenkomsten beperken in fase en duur

Uitzendperiodes dienen te worden beperkt tot drie jaar (fase A: 52 weken en fase B: 104 weken), waarbij afwijkingen per CAO niet meer mogelijk zullen zijn.
Bovendien zal worden bezien welke stappen de Nederlandse regering moet nemen om te voorkomen dat uitzendkrachten permanent aan een inlener ter beschikking worden gesteld.
Verder werkt het kabinet toe naar een certificeringsstelsel voor terbeschikkingstelling op de arbeidsmarkt.

Ketenregeling

Het kabinet vindt het van groot belang om draaideurconstructies bij tijdelijk werk te voorkomen en zo voor werknemers het perspectief op een contract voor onbepaalde tijd te vergroten. Permanente tijdelijkheid van werk bij dezelfde werkgever moet niet meer mogelijk zijn. Het kabinet beoogt om deze reden de doorbreking van de ketenregeling te laten vervallen. In plaats daarvan zal een administratieve vervaltermijn worden uitgewerkt.

Deeltijd-WW

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om werknemers tijdelijk minder te laten werken. Voor de uren dat er minder gewerkt wordt, kan gebruik worden gemaakt van de deeltijd-WW uitkering. Deze uitkering zal er voor zorgen dat werkgevers die tijdelijk minder werk hebben niet de volledige loonkosten zelf hoeven te dragen, en daardoor geen personeel hoeven te ontslaan. Tegelijkertijd zal dit er voor zorgen dat werknemers hun baan kunnen behouden.

Re-integratie

Om loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren zal de re-integratie in het tweede ziektejaar geheel worden gericht op terugkeer naar werk bij een andere werkgever.

ZZP

  • Er zal een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komen. Een groot deel van de zelfstandigen is momenteel niet of niet volledig beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor bescherming van alle zelfstandigen tegen het risico op inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid.
  • Het begrip ‘’gezag’’ (het werken in dienst van een ander) zal verder worden verduidelijkt. Dit begrip is namelijk het voornaamste criterium waarover onduidelijkheid kan bestaan rondom de beoordeling van arbeidsrelaties. Een verduidelijking hiervan zal ertoe leiden dat het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen zal worden verkleind.
  • Er zal worden toegewerkt naar een verbetering van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid.

 

Heeft u vragen over de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.

Meer nieuws

War Child

Christiaan Oberman is al meer dan vijfentwintig jaar verbonden aan War Child. Lees in zijn

Lees verder »