nieuws

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

04 december 2015

Met de WWZ, waarover u in onze eerdere nieuwsberichten heeft kunnen lezen, is een aantal versoepelingen doorgevoerd op het gebied van het ontslag van werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Voor deze werknemers geldt onder meer dat kan worden opgezegd zonder toestemming van het UWV indien de AOW-gerechtigde leeftijd na indiensttreding bereikt wordt. Ook is van belang dat bij de beëindiging van het dienstverband van een AOW-gerechtigde geen transitievergoeding verschuldigd is.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Het doel van deze wet is het opheffen van de belemmeringen voor het in dienst hebben of houden van AOW-gerechtigden. Het wetsvoorstel zal per 1 januari 2016 in werking treden.

Wat verandert er?

Arbeidsongeschiktheid

De loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid worden vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in eerste instantie beperkt tot 13 weken. Momenteel is dat nog 104 weken. Ook hoeft vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd geen tweede spoor re-integratie meer plaats te vinden en geen Plan van Aanpak meer te worden opgesteld. In 2018 zal een evaluatie plaatsvinden, waarna bepaald wordt of de periode naar 6 weken zal worden teruggebracht.

Beperken opzegtermijn

De opzegtermijn voor de werkgever wordt beperkt tot een maand. Momenteel bedraagt de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever één tot vier maanden.

Keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De ketenregeling wordt aangepast voor AOW-gerechtigden. Sinds 1 juli 2015 geldt dat er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een periode van 24 maanden kunnen worden afgesloten. In het wetsvoorstel is opgenomen dat voor AOW-gerechtigden geldt dat ten hoogste na zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Ook is sprake van een maximale duur van 48 maanden in plaats van de huidige 24 maanden.

Aanpassen arbeidsduur

De Wet aanpassing arbeidsduur geldt niet langer voor AOW-gerechtigden voor wat de aanpassing van de arbeidsduur betreft, zodat je als werkgever niet verplicht bent in te gaan op verzoeken om uitbreiding of vermindering van het aantal te werken uren.

Minimumloon

De Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag wordt ook van toepassing op AOW-gerechtigden.

Introductie Ziektewetuitkering

Er wordt voor bepaalde AOW’ers een recht op een Ziektewetuitkering geïntroduceerd voor de duur van maximaal zes weken. Het ziekengeld wordt verhaald op de werkgever, omdat met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt niet langer premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.

Overheidssector

De wijzigingen zijn ook van toepassing op de overheidssector. Hiertoe wordt ook de Ambtenarenwet aangepast.

Overgangsregeling

De loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid van 104 weken blijven na de inwerkingtreding van de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd nog zes maanden gelden indien:

  • een werknemer op het moment van inwerkingtreding van de wet de AOW-leeftijd heeft bereikt of binnen 6 maanden zal bereiken en
  • de werknemer op de datum van inwerkingtreding arbeidsongeschikt is en
  • op dat moment de termijn van 104 weken op hem van toepassing is.


Wilt u meer weten?

Alle advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij hebben ruime ervaring met het geven van arbeidsrechtelijk advies en het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten.